www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent
Informació sobre embargaments de sous
imatge transparent

Un cop transcorreguts els terminis de pagament legals i seguint l’ordre d’embarg que fixa la Llei general tributària, en el decurs de la tramitació d’un expedient executiu es pot arribar a acordar l’embarg del sou de la persona deutora (sous, salaris, primes o retribucions de qualsevol tipus), amb els límits que estableix l'article 607 de la Llei d'enjudiciament civil (LEC), que exceptua de l’embarg el salari mínim interprofesional i determina en quina proporció es poden embargar les quantitats que excedeixin de l’equivalent a aquest primer salari.

En aquests casos d’embarg de sou, el Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva ordena la retenció mensual que correspongui a l’empresa/entitat pagadora del sou, la qual ha d’aplicar l’escalat previst a l’article 607 de la LEC abans esmentat i fer els ingressos mensuals necessaris fins cobrir tot el deute pendent.

Mitjançant la utilitat següent, podeu calcular la part embargable d’un sou.

Salari mínim interprofessional: 1260.00€ (inclou les pagues prorratejades)
Sou o salari net mensual:
Fins a dues vegades el salari mínim interprofessional 30%
Fins a tres vegades el salari mínim interprofessional 50%
Fins a quatre vegades el salari mínim interprofessional 60%
Fins a cinc vegades el salari mínim interprofessional 75%
Fins a sis vegades el salari mínim interprofessional 90%
quantitat embargable: