www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

Pagaments en període voluntari i executiu

Objecte

Cancel·lar el deute pendent en període voluntari i/o executiu mitjançant el seu pagament

Qui ho pot efectuar

Les persones interessades en fer el pagament de rebuts, liquidacions, autoliquidacions i expedients executius

Com es pot efectuar

 El pagament es pot efectuar a través de diversos canals d’atenció i mitjans:

Atenció presencial

 • A les oficines de les entitats financeres col·laboradores o als seus caixers automàtics amb lectors de codis de barres, amb la presentació del tríptic (document de notificació dels rebuts en període voluntari que es tramet al domicili de la persona obligada al pagament per correu ordinari, o que es pot sol·licitar a les oficines del Servei de Gestió Tributària) o el document de pagament emès pel Servei
 • Excepcionalment, a les oficines del Servei de Gestió Tributària o als ajuntaments respectius en els dies en què es faci atenció tributària, per pagar –amb carácter general- mitjançant targeta de crèdit o bé un taló nominatiu i conformat a favor del Consell Comarcal de la Selva

 Atenció telefònica

 • Serveis de Banca Telefónica, mitjançant el servei d’atenció als clients de les entitats col·laboradores que disposen d’aquest sistema, tenint a mà tot allò que demani cada entitat (tríptic o document de pagament emès pel Servei de Gestió Tributària i una targeta de crèdit o el número del compte corrent). El sistema exigeix la recollida prèvia d’unes claus d’accés a les oficines de les entitats respectives.

 Atenció telemàtica (Internet)

 • Carpeta Ciutadana (entorn de consultes personalitzades i tramitació telemàtica de la seu electrònica del Servei de Gestió Tributària), amb clau d’accés i sense clau d’accés, per pagar amb targeta de crèdit -encara que no sigueu usuaris de la Línia Oberta de “la Caixa”- o càrrec al compte corrent.
 • Banca en línia (serveis de banca electrònica de les entitats col·laboradores que disposen d’aquest sistema per als seus usuaris registrats), per pagar amb targeta de crèdit o càrrec al compte corrent.

  En els casos d’atenció telemàtica per part del Servei de Gestió Tributària, un cop confirmat el cobrament s’enviarà un justificant per correu ordinari a l’adreça que consta a la base de dades.

Altres mitjans

 • Domiciliació bancària de rebuts. Aquestes domiciliacions seran vàlides indefinidament sempre que no siguin anul·lades per la persona interessada, refusades per l’entitat financera o anul·lades per l’Administració per causes justificades.

Terminis

Els que determini la normativa en cada cas (vegeu el document que se us ha fet arribar)

Observacions

Pagament de rebuts en període voluntari

 • El tríptic abans esmentat permet pagar presencialment, per telèfon i a través d’Internet, i si no s’ha rebut també es pot obtenir a través de la Carpeta Ciutadana, si es disposa de clau d’accés (aquest sistema és molt útil si l’adreça no és correcta o si es necessita amb urgència).
 • Aquest tríptic es remet per correu ordinari en els casos dels tributs que es paguen cada any (IBI, IAE, IVTM, taxes, etc.), en els quals l’Administració no té l’obligació legal de notificar personalment. Per aquesta raó, i per tal d’evitar el pagament de recàrrecs i interessos, es recomana la domiciliació bancària dels rebuts.

 Altres pagaments en període voluntari o executiu

 • El tríptic anterior també permet efectuar el pagament amb el 5% de recàrrec durant els 10 dies següents a la finalització del període voluntari.
 • Les notificacions de liquidacions en període voluntari, les notificacions de denúncies/ sancions de trànsit i les notificacions d’executiva amb el 10% de recàrrec (provisions de constrenyiment), que s’envien per correu certificat, i els avisos d’embargament, que s’envien per correu ordinari, es poden satisfer a través dels canals i mitjans que s’indiquen en el document de pagament corresponent.
 • En qualsevol altre moment del procediment recaptatori, es pot obtenir un nou document de pagament que permet pagar a les entitats col·laboradores fins a una data determinada.

Tràmits relacionats

Domiciliació bancària de rebuts