www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

Consultes i tràmits tributaris

Seleccioneu un dels següents tràmits i/o consultes tributàries:
Domiciliació bancària de rebuts Baixa d'una domiciliació bancària
Pagaments en període voluntari i executiu Ajornament o fraccionament del deute
Obtenció de certificats i informes Obtenció de tríptics, notificacions i relacions de deutes pendents
Canvi de titularitat de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana Modificació de dades personals
Declaració o autoliquidació a l’efecte de l’IIVTNU (plusvàlua) Recursos contra la gestió tributària i/o recaptatòria
Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre béns immobles Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre activitats econòmiques
  Autoliquidació a l’efecte de l’IVTM (impost sobre vehicles)
Pagament de rebuts, liquidacions i expedients executius

Objecte

Cancel·lar el deute pendent en període voluntari i/o executiu mitjançant el seu pagament

Qui ho pot efectuar

Les persones interessades en fer el pagament d’aquests rebuts o liquidacions

Com es pot efectuar

 De manera presencial, a les oficines del Servei de Gestió Tributària (cliqueu aquí) o als municipis respectius en els dies en què es faci atenció tributària (cliqueu aquí)
De manera telemàtica, a través de la Carpeta Ciutadana (pagament en línea de tributs en període voluntari sense cap despesa adicional)
 Xec nominatiu conformat (atenció presencial)
 Targeta de crèdit (atenció presencial o telemàtica)
Gir postal a l’oficina corresponent
 Transferència bancària als comptes següents (només per als deutes que estiguin en període executiu):
- Tributs dels municipis de l’interior: 2100 0020 08 0200333099
- Tributs de Lloret de Mar: 2030 0046 64 3110000030

Terminis

Els que determini la normativa en cada cas (vegeu el document que se us ha fet arribar)

Observacions

  Els pagaments de rebuts en període voluntari mitjançant el tríptic (document de notificació que es tramet al domicili de l’obligat al pagament per correu ordinari o que es pot sol·licitar a les oficines del Servei) es podran efectuar a les entitats de dipòsit col·laboradores següents (oficines o caixers automàtics): Caixa de Pensions, Bankia, Caixa de Sabadell, Caixa Penedès, Catalunya Caixa, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, Banc Popular Español, Banc Santander Central Hispano, Banc Sabadell Atlántic.

 El tríptic esmentat es remet en els casos dels tributs que es paguen cada any (IBI, IAE, IVTM, taxes, etc.), en els quals l’Administració no té l’obligació legal de notificar personalment. Per aquesta raó, i per tal d’evitar el pagament de recàrrecs i interessos, es recomana la domiciliació bancària dels rebuts.

Tràmits relacionats

Domiciliació bancària de rebuts

Pagament en línea de tributs