Passeig de Sant Salvador,19
17430 Santa Coloma de Farners
972 84 01 78
972 84 21 01
scolomatributs@selva.cat
www.selvatributs.cat

Informació sobre tributs: IBI. Impost sobre béns immobles

Qui ha de pagar l'impost?

Les persones que estiguin en qualsevol de les situacions següents estan en obligades al pagament d'aquest impost, amb relació als béns immobles urbans, rústics o de característiques especials:

 Titulars d'una concessió administrativa sobre els béns immobles o sobre els serveis públics als quals estiguin afectats

 Titulars d'un dret real de superfície sobre els béns immobles (superfície: un propietari entrega un terreny a una altra persona perquè hi planti o hi edifiqui, la qual gaudeix dels resultats del treball o la inversió fins que arriba el moment de tornar el terreny amb allò que s'ha plantat o edificat).

 Titulars d'un dret real d'usdefruit sobre els béns immobles (usdefruit: dret a gaudir dels béns aliens amb l'obligació de conservar la seva forma i substància, dins d'un termini temporal o de per vida).

 Titulars d'un dret de propietat (terrenys o construccions).

Per determinar la subjecció a l'impost, es tindrà en compte l'ordre establert en el quadre anterior, de tal manera que si hi ha una concessió administrativa sobre un bé immoble (apartat a/), la subjecció a l'IBI es produirà per aquesta modalitat, i no per qualsevol de les altres (dret de propietat, etc.).

Com es determina la quota a pagar?

La quota de l'IBI es calcula a partir del valor cadastral de l'immoble que assigna la Gerència Territorial del Cadastre de Girona -Travessera de la Creu, 1 de Girona, tel. (972)22 50 50- el qual considera diversos aspectes (superfícies, situació, condicions d'edificació, ús de la finca, etc.) per tal de fixar el valor abans esmentat.
Posteriorment, cada Ajuntament aplica un tipus impositiu o percentatge sobre el valor anterior i s'obté la quota de l'impost.

Què cal fer en el cas d'altes, variacions o baixes?

 Si es produeix una compravenda de l'immoble, el venedor està obligat a pagar tot l'impost corresponent a l'any en què es fa l'operació, amb independència dels pactes privats que puguin establir els particulars, que no afecten l'Administració.

 La declaració de canvi de titularitat es pot presentar a les Oficines d'atenció presencial del Servei, junt amb l'escriptura.

 El canvi de titularitat (o qualsevol altra variació de tipus físic, econòmic o jurídic en el bé immoble) no es reflectirà en el padró de l'IBI fins l'any següent al de l'operació.