Passeig de Sant Salvador,19
17430 Santa Coloma de Farners
972 84 01 78
972 84 21 01
scolomatributs@selva.cat
www.selvatributs.cat

Informació sobre tributs:IVTM. Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Qui ha de pagar l'impost?

Els propietaris dels vehicles matriculats a Trànsit i que encara no hagin estat donats de baixa estan obligats al pagament.

Com es determina la quota a pagar?

L'impost s'exigeix d'acord amb un quadre de tarifes que fixa cada Ajuntament, dins dels límits legals, segons la classe (turisme, camió, etc.) i les característiques (cavalls fiscals, kg de càrrega, etc.) del vehicle.

Què cal fer en el cas d'altes, variacions o baixes?

 Els vehicles nous només han de pagar els trimestres que hi hagi des de la data de matriculació fins al final de l'exercici. Per exemple, si matriculeu el vehicle el dia 20 de juliol només haureu de pagar a l'Ajuntament dos trimestres.

 En el cas de venda o canvi de titularitat del vehicle, el venedor està obligat a pagar la totalitat de l'impost anyal, amb independència dels pactes entre particulars, que no afecten l'Administració.

 Si doneu de baixa definitivament el vostre vehicle o el doneu de baixa temporalment per sostracció o robatori, podeu sol.licitar per escrit a l'Ajuntament la devolució dels trimestres posteriors al de la baixa.

 En aquests casos de canvis de titularitat o de baixes definitives, cal que aneu a la Prefectura Provincial de Trànsit -avinguda de Jaume I, 41 de Girona, tel.(972)20 29 50 - amb el rebut pagat de l'any actual i la documentació corresponent.Si es tracta de la baixa definitiva d'un vehicle amb 15 ó més anys d'antiguitat, no s'exigeix el pagament previ del darrer rebut del impost.