www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent
Informació sobre Tributs
imatge transparent
Seleccioneu un tribut:
Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Impost sobre béns immobles (IBI)
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)