www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent
Descàrrega d'impressos
imatge transparent
Podeu descarregar-vos els impressos i models següents, els quals podeu utilitzar en la vostra relació amb aquesta Administració.

Compareixença / recurs (Servei de Gestió Tributària)

Compareixença / recurs (Servei de Gestió Cadastral)

Compareixença / recurs (multes/sancions de trànsit)

Compareixença (canvi de titularitat)

Descarrega Declaració / comunicació IIVTNU

Model d’autorització per actuar en nom d’una persona física

Model d’autorització per actuar en nom d’una persona jurídica

Aval d’entitat de dipòsit (deute ajornat o fraccionat)

Aval d’entitat de dipòsit (suspensió per raó de la interposició d’un recurs)

Sol·licitud de fraccionament gratuït unificat (FGU)

Autorització domiciliació pagament de tributs SEPA

Sol.licitud d'exempció en l'impost sobre l'increment del Valor de terrenys per Dació en pagament o Excució Hipotecària Judicial o Notarial

Models sol·licitud beneficis fiscal per impost de vehicles de tracció mecanica per minusvalia:

imatge transparent