www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent
Normativa aplicable
imatge transparent
La normativa bàsica que regula les actuacions del Servei de Gestió Tributària i el Servei de Gestió Cadastral és la següent:

Llei general tributària

Reglament general de recaptació

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals

Gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva. 2019

imatge transparent