www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent
Tauler d'anuncis virtual
imatge transparent

D'acord amb allò que estableixen els articles 112.1 de la Llei general tributària i 12 de la Llei d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, el Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva publica els actes administratius que no han pogut ser notificats als interessats o als seus representants per causes no imputables a aquesta Administració, requerint-los per què compareguin en el termini de 15 dies naturals, a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el lloc indicat en el corresponent Butlletí, on figura també la relació de notificacions pendents, interessats, procediments i òrgan competent de la tramitació de l’expedient. Així mateix, el Servei de Gestió Tributària també efectua altres publicacions previstes en la normativa tributària i recaptatòria (anuncis de cobrament, anuncis de subhasta, etc.).

Per accedir als anuncis publicats pel Servei de Gestió Tributària, cliqueu aquí i informeu com a mínim els camps següents:

Títol: Servei de Gestió Tributària

Text: …(poseu-hi allò que us interessi localitzar: un nom, un DNI, etc.)