www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent
Drets de la ciutadania
imatge transparent
Els ciutadans, en les seves relacions amb les administracions públiques, tenen dret, segons l’art. 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú:

A conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments en què tinguin la condició d’interessats, i a obtenir còpies de documents que s’hi continguin.

A identificar les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques sota la responsabilitat de les quals es tramitin els procediments.

A obtenir una còpia segellada dels documents que presentin, aportant-la junt amb els originals, així com a la devolució d’aquests, llevat de quan els originals hagin d’estar inclosos en la documentació del procediment.

A utilitzar les llengües oficials de la seva Comunitat Autònoma, d’acord amb allò que es preveu en aquesta Llei i en la resta de l’ordenament jurídic.

A formular al·legacions i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d’audiència, que hauran de ser tinguts en compte per l’òrgan competent en redactar la proposta de resolució.

A no presentar documents no exigits per les normes aplicables al procediment de què es tracti, o que ja es trobin en poder de l’Administració actuant.

A obtenir informació i orientació pel que fa als requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin als projectes, les actuacions o les sol·licituds que es proposin realitzar.

A accedir als registres i arxius de les administracions públiques en els termes previstos en la Constitució i en aquesta o altres lleis.

A ser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i els funcionaris, que els hauran de facilitar l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions.

A exigir les responsabilitats de les administracions públiques i del personal al seu servei, quan així correspongui legalment.

Qualsevol altre que els reconeguin la Constitució i les lleis.

imatge transparent