www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent
Informació sobre embargaments de sous
imatge transparent

Un cop transcorreguts els terminis de pagament legals i seguint l’ordre d’embarg que fixa la Llei general tributària, en el decurs de la tramitació d’un expedient executiu es pot arribar a acordar l’embarg del sou de la persona deutora (sous, salaris, primes o retribucions de qualsevol tipus), amb els límits que estableix l'article 607 de la Llei d'enjudiciament civil (LEC), que exceptua de l’embarg el salari mínim interprofesional i determina en quina proporció es poden embargar les quantitats que excedeixin de l’equivalent a aquest primer salari.

En aquests casos d’embarg de sou, el Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva ordena la retenció mensual que correspongui a l’empresa/entitat pagadora del sou, la qual ha d’aplicar l’escalat previst a l’article 607 de la LEC abans esmentat i fer els ingressos mensuals necessaris fins cobrir tot el deute pendent.

Mitjançant la utilitat següent, podeu calcular la part embargable d’un sou.

Per fer el càlcul en cas de pagues prorratejades feu click aquí

Salari mínim interprofessional: 1134 €
Sou o salari net mensual:
Fins a dues vegades el salari mínim interprofessional 30%
Fins a tres vegades el salari mínim interprofessional 50%
Fins a quatre vegades el salari mínim interprofessional 60%
Fins a cinc vegades el salari mínim interprofessional 75%
Fins a sis vegades el salari mínim interprofessional 90%
quantitat embargable: