www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent

La Cellera de Ter

imatge transparent
En els apartats següents hi trobareu diverses informacions relatives al municipi:
Atenció al municipi
imatge transparent
Més informació sobre el calendari fiscal
imatge transparent
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de l'Ajuntament de La Cellera de Ter
imatge transparent
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de Comunitat de Regants del Molí de les Pardines i de la Riera d’Osor
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos del municipi de La Cellera de Ter
imatge transparent
 El Consell Comarcal de la Selva pot efectuar diverses gestions relacionades amb els tributs i altres ingressos locals, mitjançant delegació o conveni amb un ajuntament o entitat. Per exemple, la gestió tributària comprèn el manteniment de padrons fiscals, la resolució de recursos sobre les dades dels rebuts, la concessió o denegació de bonificacions i exempcions, etc. D’altra banda, la recaptació també inclou la concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments, així com la resolució de recursos sobre el procediment de cobrament que s’ha seguit. Finalment, la gestió cadastral de l’IBI Urbana permet millorar i acostar al ciutadà els serveis que fins fa poc només feia el Cadastre de Girona.
  Gestió tributària Inspecció Recaptació
voluntària
Recaptació
executiva
Gestió cadastral
Altres ingressos de dret públic        
Balcons    
Canaleres    
Clavegueram    
Conservació de cementiri    
Contribucions especials    
Entrada de vehicles    
Guals    
IAE    
IBI característiques especials  
IBI Rústica    
IBI Urbana  
IIVTNU (plusvàlua)    
IVTM    
Multes de trànsit      
Quotes d'urbanització    
Recollida d'escombraries    
Tramitació expedients IIVTNU