www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent

Riudarenes

imatge transparent
En els apartats següents hi trobareu diverses informacions relatives al municipi:
Atenció al municipi
imatge transparent
Més informació sobre el calendari fiscal
imatge transparent
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de l'Ajuntament de Riudarenes
imatge transparent
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos del municipi de Riudarenes
imatge transparent
 El Consell Comarcal de la Selva pot efectuar diverses gestions relacionades amb els tributs i altres ingressos locals, mitjançant delegació o conveni amb un ajuntament o entitat. Per exemple, la gestió tributària comprèn el manteniment de padrons fiscals, la resolució de recursos sobre les dades dels rebuts, la concessió o denegació de bonificacions i exempcions, etc. D’altra banda, la recaptació també inclou la concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments, així com la resolució de recursos sobre el procediment de cobrament que s’ha seguit. Finalment, la gestió cadastral de l’IBI Urbana permet millorar i acostar al ciutadà els serveis que fins fa poc només feia el Cadastre de Girona.
  Gestió tributària Inspecció Recaptació
voluntària
Recaptació
executiva
Gestió cadastral
Altres ingressos de dret públic (excepte quotes urbanístiques)        
Bústies      
Conservació de cementiri    
Entrada de vehicles    
Guals    
IAE    
IBI característiques especials  
IBI Rústica    
IBI Urbana  
IIVTNU (plusvàlua)    
IVTM    
Ocupacions de via pública    
Quotes urbanístiques    
Recollida d'escombraries    
Servei de prevenció dels incendis forestals    
Taxa de l'1,5% sobre els ingressos bruts (només empreses de telefonia mòbil)