www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent

Vidreres

imatge transparent
En els apartats següents hi trobareu diverses informacions relatives al municipi:
Atenció al municipi
imatge transparent
Més informació sobre el calendari fiscal
imatge transparent
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de l'Ajuntament de Vidreres
imatge transparent
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de La Goba
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de Terrafortuna
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos del municipi de Vidreres
imatge transparent
 El Consell Comarcal de la Selva pot efectuar diverses gestions relacionades amb els tributs i altres ingressos locals, mitjançant delegació o conveni amb un ajuntament o entitat. Per exemple, la gestió tributària comprèn el manteniment de padrons fiscals, la resolució de recursos sobre les dades dels rebuts, la concessió o denegació de bonificacions i exempcions, etc. D’altra banda, la recaptació també inclou la concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments, així com la resolució de recursos sobre el procediment de cobrament que s’ha seguit. Finalment, la gestió cadastral de l’IBI Urbana permet millorar i acostar al ciutadà els serveis que fins fa poc només feia el Cadastre de Girona.
  Gestió tributària Inspecció Recaptació
voluntària
Recaptació
executiva
Gestió cadastral
Altres ingressos de dret públic        
Altres ingressos de dret públic especificats mitjançant Decret d'Alcaldia    
Altres taxes per l'aigua potable    
Bústies    
Clavegueram    
Conservació de cementiri    
Consum d'aigua i conservació de comptadors    
Fiances urbanístiques        
Guals    
IAE    
IBI Rústica    
IBI Urbana  
IIVTNU (plusvàlua)    
Impost sobre construccions,instal·lacions i obres  
IVTM    
Mercat setmanal    
Multes de trànsit      
Recollida d'escombraries    
Sancions per infraccions diferents a les de trànsit      
Taxa de l'1,5% sobre els ingressos bruts (inclou taxa per a empreses de telefonia mòbil)  
Taxes pel servei d'inspecció de motors    
Taxes pel servei d'obertura d'establiments    
Taxes pel servei d'ús de bústies    
Taxes pel servei d'utilització d'instal·lacions esportives i culturals    
Taxes pel servei d'utilització de l'escut municipal    
Taxes pel servei de cementiri municipal    
Taxes pel servei de grua    
Taxes pel servei de lloguer de material    
Taxes pel servei de maquinària municipal    
Taxes pel servei de retolació d'edificis    
Taxes pel servei de sistemes d'alarma    
Taxes pels serveis educatius de l'Ajuntament de Vidreres    
Taxes per la prestació del servei de llar d'infants    
Taxes per la utilització de la via pública    
Taxes per les llicències d'autotaxi    
Taxes per llicències d'obres    
Taxes per llicències urbanístiques