www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent

Arbúcies

imatge transparent
En els apartats següents hi trobareu diverses informacions relatives al municipi:
Atenció al municipi
imatge transparent
Més informació sobre el calendari fiscal
imatge transparent
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de l'Ajuntament d'Arbúcies
imatge transparent
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos del municipi d'Arbúcies
imatge transparent
 El Consell Comarcal de la Selva pot efectuar diverses gestions relacionades amb els tributs i altres ingressos locals, mitjançant delegació o conveni amb un ajuntament o entitat. Per exemple, la gestió tributària comprèn el manteniment de padrons fiscals, la resolució de recursos sobre les dades dels rebuts, la concessió o denegació de bonificacions i exempcions, etc. D’altra banda, la recaptació també inclou la concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments, així com la resolució de recursos sobre el procediment de cobrament que s’ha seguit. Finalment, la gestió cadastral de l’IBI Urbana permet millorar i acostar al ciutadà els serveis que fins fa poc només feia el Cadastre de Girona.
  Gestió tributària Inspecció Recaptació
voluntària
Recaptació
executiva
Gestió cadastral
Aigua        
Altres ingressos de dret públic        
IAE    
IBI Rústica    
IBI Urbana  
IIVTNU (plusvàlua)    
Impost sobre construccions,instal·lacions i obres        
IVTM    
Multes de trànsit      
Recollida d'escombraries    
Sancions per infraccions diferents a les de trànsit      
Taxa de l'1,5% sobre els ingressos bruts (inclou taxa per a empreses de telefonia mòbil)      
Taxa del cementiri municipal de cobrament periòdic    
Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres mitjans amb finalitats lucratives    
Taxa per les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena    
Taxa per registre i control d'animals    

Pel que fa a aquest impost, l'Ajuntament ha encarregat al Consell Comarcal les tasques administratives relatives a la gestió dels procediments de comprovació limitada i inspecció tributària, per agilitar-ne la tramitació administrativa i el cobrament en període voluntari, i alhora prestar el seu assessorament jurídic especialitzat, mantenint l'Ajuntament la facultat de dictar els decrets o acords que corresponguin.

Pel que fa a aquests expedients sancionadors, l'Ajuntament ha encarregat al Consell Comarcal les tasques administratives relatives a la tramitació dels expedients i al suport en el cobrament en període voluntari,així com l'assessorament especialitzat, mantenint l'Ajuntament la facultat de dictar els actes o acords que corresponguin.