www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent

Caldes de Malavella

imatge transparent
En els apartats següents hi trobareu diverses informacions relatives al municipi:
Atenció al municipi
imatge transparent
Més informació sobre el calendari fiscal
imatge transparent
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de l'Ajuntament de Caldes de Malavella
imatge transparent
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de Can Solà Gros II
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos d'Aigües Bones
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de Llac del Cigne
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de Malavella Park
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de Can Carbonell
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de Can Solà Gros I
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos del municipi de Caldes de Malavella
imatge transparent
 El Consell Comarcal de la Selva pot efectuar diverses gestions relacionades amb els tributs i altres ingressos locals, mitjançant delegació o conveni amb un ajuntament o entitat. Per exemple, la gestió tributària comprèn el manteniment de padrons fiscals, la resolució de recursos sobre les dades dels rebuts, la concessió o denegació de bonificacions i exempcions, etc. D’altra banda, la recaptació també inclou la concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments, així com la resolució de recursos sobre el procediment de cobrament que s’ha seguit. Finalment, la gestió cadastral de l’IBI Urbana permet millorar i acostar al ciutadà els serveis que fins fa poc només feia el Cadastre de Girona.
  Gestió tributària Inspecció Recaptació
voluntària
Recaptació
executiva
Gestió cadastral
Altres ingressos de dret públic        
Altres liquidacions d'ingrés directe      
Clavegueram      
Conservació de cementiri      
Contribucions especials      
Guals      
IAE    
IBI Rústica    
IBI Urbana  
IIVTNU (plusvàlua)      
IVTM    
Mercat setmanal      
Multes de trànsit      
Ocupació subsòl      
Recollida d'escombraries    
Sancions per infraccions diferents a les de trànsit      
Taxa de l'1,5% sobre els ingressos bruts (inclou taxa per a empreses de telefonia mòbil)      

Pel que fa a les liquidacions d'ingrés directe (les que s'han d'intentar notificar personalment) dels tributs municipals que s'especifiquin mitjançant Decret d'Alcaldia, l'Ajuntament ha encarregat al Consell Comarcal les tasques administratives de notificació, publicació en el BOP (si escau) i caixa de cobrament en període voluntari, mantenint l'Ajuntament la facultat de dictar els decrets o acords que corresponguin.