www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent

Presentació i organització

imatge transparent
Servei de Gestió Tributària
imatge transparent
Servei de Gestió Cadastral
imatge transparent
imatge transparent
Servei de Gestió Tributària
imatge transparent

Des de l’any 1993, el Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva exerceix diverses funcions relatives a la gestió o a la recaptació dels ingressos de dret públic de la majoria dels municipis de la comarca, amb l’objectiu de donar la millor atenció possible tant als ciutadans com a les institucions titulars d’aquests ingressos (els ajuntaments i les entitats urbanístiques).

L’exercici d’aquestes funcions és possible si prèviament els ajuntaments (o les entitats urbanístiques, en el seu cas) han efectuat les delegacions de competències o els encàrrecs de gestió corresponents, amb l’acceptació posterior per part del Consell Comarcal de la Selva d’aquestes delegacions o encàrrecs. Els serveis que s'ofereixen són els següents:

  • Recaptació voluntària
  • Recaptació executiva
  • Gestió tributària (manteniment de padrons, elaboració de liquidacions d’ingrés directe, concessió o denegació de beneficis fiscals, etc.)
  • Col·laboració en la gestió de les sancions de trànsit
  • Inspecció i comprovació de tributs
  • Expedients sancionadors tributaris derivats de les competències delegades
  • Assessorament en matèria d’elaboració d’ordenances fiscals
  • Defensa jurídica (recursos contenciosos per actuacions del Servei de Gestió Tributària)
  • Interposició de recursos judicials per sol·licitar compensacions per als ajuntaments (IBI de les autopistes)
  • Concessió de bestretes

El Servei de Gestió Tributària disposa de diversos recursos i eines per assolir els seus objectius. En aquest apartat, el Servei compta principalment amb un equip humà de 40 persones, ubicades en diverses oficines, i que efectuen una atenció especialitzada i ajustada a les necessitats de cada institució. D’altra banda, la utilització d’uns programes informàtics amb una extensa implantació en el sector de l’Administració pública garanteixen l’adequació d’una de les eines bàsiques per seguir el camí de l’eficiència.

Organigrama del Servei de Gestió Tributària
imatge transparent