www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

 

imatge transparent

Subhastes

imatge transparent
res
Relació de béns embargats per fer subhasta
Subhasta d'un local comercial a Blanes
res
Normes de gestió i de participació en subhastes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
Subhasta del bé amb número d'expedient: 00270739
Publicació BOE https://subastas.boe.es
Tipus de bé solar
Municipi Anglès
Inscripció VOLUM 3266 LLIBRE 140 D'ANGLES FOLI 40 FINCA 5124
Ubicació mapa Ubicació en el mapa del bé a subhastar
Descripció 2N LOT URBANA: PARCELA señalada con el número 2.7 en el plano de fincas resultantes del Proyecto de reparcelación texto refundido de la modificación del Plan Parcial del Sector Tres Industrial Riera Seca del termino municipal de Anglés, de superficie seiscientos setenta y tres metros, noventa y cuatro decímetros cuadrados. LINDA, al Norte en línea de veinte metros con calle B, al Sur, en línea de veinte metros, con la parcela 2.16, por el Este, en línea de treinta y un metros cincuenta centímetros veinticinco decímetros, con la parcela 2.8 y en línea de dos metros veintisiete centímetros, setenta decímetros con la parcela 2.15 y al Oeste, en línea de treinta y tres metros sesenta y nueve centímetros, setenta decímetros, con la parcela 2.6. A esta finca le corresponde una cuota de participación en los gastos de urbanización de siete mil setecientas noventa y una diezmilésimas de entero por ciento.
Valoració 27.881,71 EUR
Càrregues No hi ha càrregues anteriors ni preferents
Tipus 27.881,71 EUR