www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent
Subhastes de béns embargats
imatge transparent

res
Relació de béns embargats per fer subhasta
Subhasta d'un local comercial a Blanes
res
Normes de gestió i de participació en subhastes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018

imatge transparent
Introducció
imatge transparent
imatge transparent

El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva exerceix diverses funcions relatives a la gestió i a la recaptació dels ingressos de dret públic de la majoria dels municipis de la comarca, per delegació de les institucions titulars d’aquests ingressos (els ajuntaments i les entitats urbanístiques). Dins de les facultats de la recaptació executiva, hi ha la d’embargar i vendre béns del deudor mitjançant una subhasta o, si aquesta ha resultat deserta (o bé no s’han pagat els preus d’adjudicació oferts), una venda mitjançant gestió i adjudicació directa (des d’ara, venda directa).

Els deutors poden paralitzar el procediment, en qualsevol fase anterior a l’adjudicació, mitjançant el pagament del deute, la qual cosa comporta la cancel·lació de la subhasta o de la venda directa.

Amb l’objectiu d’aconseguir un nombre elevat de licitadors (participants), el Servei de Gestió Tributària publicita al màxim les subhastes i vendes directes que es duen a terme i alhora possibilita que qualsevol persona interessada pugui participar-hi, ja que una subhasta és un acte públic en què qualsevol persona hi pot participar mitjançant un sobre tancat o de manera presencial, i en una venda directa qualsevol persona pot presentar una oferta per escrit. En aquest web, hi trobareu la relació actualitzada de subhastes i vendes directes programades, a més de les normes de gestió i de participació que es detallen en els apartats següents.

Per a més detalls, us podeu informar en qualsevol oficina del Servei, principalment en l’oficina central.

imatge transparent