www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent
Subhastes de béns embargats
imatge transparent

res
Relació de béns embargats per fer subhasta
res
Normes de gestió i de participació en subhastes
icona normesIntroducció
icona normesNormes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018

imatge transparent
Normes de gestió i participació per a subhastes iniciades a partir del dia 1 de setembre de 2018
imatge transparent
imatge transparent

El Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva exerceix diverses funcions relatives a la gestió i a la recaptació dels ingressos de dret públic de la majoria dels municipis de la comarca, per delegació de les institucions titulars d’aquests ingressos (els ajuntaments i les entitats urbanístiques). Dins de les facultats de la recaptació executiva, hi ha la d’embargar i alienar béns del deutor mitjançant subhasta.

El Reial Decret 1071/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, indica que la subhasta dels béns serà única i es realitzarà per mitjans electrònics al Portal de Subhastes de l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat


https://subastas.boe.es/

Amb excepció del personal adscrit a l'òrgan de recaptació competent, dels taxadors, dels dipositaris dels béns i dels funcionaris directament implicats en el procediment de constrenyiment, podrà prendre part en la subhasta, per si o per mitjà de representant, qualsevol persona que posseeixi capacitat d'obrar conformement a dret i que no tingui per a això impediment o restricció legal, sempre que s'identifiqui adequadament.

El procediment de la subhasta electrònica serà el següent:
 1. Registre

  Els interessats que vulguin participar en la subhasta hauran d'estar donats d'alta com a usuaris del sistema i accediran al mateix per algun dels mitjans electrònics d'acreditació de la identitat admesos pel Butlletí Oficial de l'Estat, de manera que es garanteixi una plena identificació dels licitadors. L'alta podrà realitzar-se en el Portal de Subhastes utilitzant un mitjà electrònic d'identificació admès per l'Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat o bé mitjançant la compareixença personal de l'interessat davant un funcionari públic de qualsevol de les administracions públiques i òrgans que celebren subhastes mitjançant el portal de Subhastes, que facilitarà aquest tràmit en els termes que s'estableixin en la seva respectiva normativa.

 2. Dipòsit

  Tot licitador, per a ser admès com a tal, constituirà un dipòsit del 5 per cent del tipus de subhasta dels béns pels quals desitgi licitar.
  En realitzar la licitació, el licitador haurà de declarar si desitja que el dipòsit quedi reservat per al cas que el millor postor de la subhasta no complís l'obligació d'ingressar la resta del preu d'adjudicació en el termini concedit a aquest efecte. En aquest cas el bé podrà adjudicar-se en favor dels que el segueixin per l'ordre de les seves respectives postures i, si són iguals, per l'ordre cronològic en què hagin estat realitzades.
  En tot cas quan el licitador realitzi una licitació inferior o igual a la que va ser la major oferta existent fins a aquest moment, el dipòsit quedarà reservat en els termes que preveu l'apartat anterior.
  Finalitzat el període de presentació d'ofertes quedaran disponibles per als licitadors, els dipòsits no haguessin quedat reservats acord amb els apartats anteriors, les quantitats dipositades excepte la que correspongui al millor postor, la qual quedarà reservada com a garantia del compliment de l'obligació de satisfer la resta del preu d'adjudicació i, si escau, com a part del preu de venda.
  Les quantitats dipositades que haguessin estat reservades quedaran disponibles una vegada complerta l'obligació pel rematant o adjudicatari de satisfer la resta del preu d'adjudicació.

 3. Desenvolupament de la subhasta

  La subhasta s'anunciarà mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat i s'obrirà transcorregudes almenys 24 hores des de la publicació de l'anunci. L'anunci contindrà la data de la subhasta, l'òrgan de recaptació davant el qual se segueix el procediment i l'adreça electrònica que correspongui a la subhasta al Portal de Subhastes. Al Portal de Subhastes es recolliran les dades essencials de la subhasta.
  Un cop oberta la subhasta es podran realitzar licitacions electròniques durant un termini de vint dies naturals des que va obrir. Les licitacions s'enviaran electrònicament a través de sistemes segurs de comunicacions al Portal, que retornarà un justificant tècnic garantit amb segell electrònic del moment exacte de recepció de la licitació i de la quantia. En aquest instant es publicarà electrònicament la licitació i el postor que veiés superada la seva licitació serà advertit d'aquesta circumstància pel sistema. Seran admissibles licitacions per un import superior, igual o inferior a la més alta ja realitzada, que podran ser, de conformitat amb el que disposa l'article 103 bis del reglament general de recaptació, reservades per al supòsit que el licitador que hagi realitzat la licitació més alta no ingressi finalment el preu de rematada. En el cas que existeixin licitacions pel mateix import, es preferirà l'anterior en el temps.
  La subhasta no es tancarà fins que hagi transcorregut una hora des de la realització de l'última licitació, encara que això comporti l'ampliació del termini inicialment fixat, amb un límit màxim d'ampliació de 24 hores.
  En qualsevol moment anterior a l'emissió de la certificació de l'acta d'adjudicació de béns, o, si s'escau, l'atorgament de l'escriptura pública de venda, podrà el deutor alliberar els seus béns pagant íntegrament la quantia establerta en l' article 169.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

 4. Adjudicació

  Finalitzada la fase de presentació d'ofertes la Mesa es reunirà en el termini màxim de 15 dies naturals i es procedirà a l'adjudicació dels béns o lots d'acord amb les següents regles:

  • En cas que la millor oferta presentada és igual o superior al 50 per cent del tipus de subhasta del bé, la Mesa adjudicarà el bé o lot al licitador que hagués presentat aquesta postura.
  • Quan la millor de les ofertes presentades fos inferior al 50 per cent del tipus de subhasta del bé, la Mesa, atenent a l'interès públic i sense que existeixi preu mínim d'adjudicació, ha de decidir si l'oferta és suficient, acordant l'adjudicació del bé o lot o declarant deserta la subhasta.
  • Si per a un mateix deutor s'hagués acordat la subhasta de diversos béns simultàniament i, finalitzat el termini de realització de licitacions electròniques, en virtut de les quanties ofertes no fos necessària l'adjudicació de tots els béns per cobrir el deute reclamat en la seva totalitat , l'ordre d'adjudicació a seguir per la Mesa es determinarà de conformitat amb les regles contingudes en l'article 99 del reglament general de recaptació.
  • Adoptat l'acord corresponent, s'entendrà finalitzada la subhasta i es procedirà a aixecar acta pel secretari de la Mesa.
  • Designat adjudicatari acord amb els apartats anteriors i quan, segons la legislació aplicable, existeixin interessats que siguin titulars d'un dret de tempteig o un altre d'adquisició preferent que obligui a posar en coneixement previ les condicions de l'adjudicació, es comunicarà aquesta a aquests interessats. L'adjudicació acordada per la Mesa quedarà en suspens durant el termini en el qual, segons la legislació aplicable, els interessats puguin exercir el seu dret d'adquisició.

 5. Pagament

  L'adjudicació serà notificada a l'adjudicatari, instant-lo perquè efectuï el pagament de la diferència entre el preu total d'adjudicació i l'import del dipòsit en els 15 dies següents a la data de la notificació, amb l'advertiment que si no ho completa en aquest termini perdrà l'import del dipòsit que s'aplicarà a la cancel·lació dels deutes objecte del procediment. Tot això, sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer l'adjudicatari pels perjudicis que origini a l'Administració la falta de pagament del preu de rematada ja el rescabalament restarà obligat en tot cas.
  Així mateix i d'existir altres postures amb reserva de dipòsit, la Taula podrà acordar l'adjudicació al licitador que hagués realitzat l'oferta més elevada d'aquells el dipòsit dels quals hagués estat reservat, d'acord amb les regles d'adjudicació anteriors.
  Els adjudicataris que hagin exercitat l'opció que preveu l'apartat 3 de l'article 103 del reglament general de recaptació, hauran, en el termini de 15 dies comptats a partir del dia següent a que els sigui notificada l'adjudicació, comunicar la identitat del cessionari i amb aquesta nom s'atorgarà el document públic de venda, amb l'advertiment que aquesta comunicació no altera el termini de pagament previst anteriorment.
  Ingressat la rematada es lliurarà als adjudicataris, llevat dels supòsits en què hagin optat per l'atorgament d'escriptura pública de venda que preveu l'article 111.1 del reglament general de recaptació, certificació de l'acta d'adjudicació dels béns, en la qual hi haurà de constar, a més de la transcripció de la mateixa acta pel que fa al bé adjudicat i l'adjudicatari, l'acreditació d'haver-se efectuat el pagament de la rematada i d'haver-se emès en conformitat informe per part de l'òrgan amb funcions d'assessorament jurídic sobre l'observança de les formalitats legals en el procediment de constrenyiment, quan hagi estat sol·licitat per l'òrgan de recaptació i, en tot cas, quan l'adjudicació recaigui sobre béns o drets inscriptibles en el Registre de la Propietat.
  Aquesta certificació constitueix un document públic de venda a tots els efectes i en ella es farà constar que queda extingida l'anotació preventiva feta en el registre públic corresponent a nom de la Hisenda Pública. Així mateix, tal com s'estableix en l'article 111.3 del reglament general de recaptació, s'expedirà manament de cancel·lació de les càrregues posteriors.
  El Consell Comarcal de la Selva practicarà la corresponent liquidació, lliurant el sobrant, si n'hi ha, a l'obligat al pagament. Si aquest no el rep, quedarà a la seva disposició a la Caixa General de Dipòsits del Consell Comarcal en el termini de 10 dies des del pagament del preu de rematada. Igualment s'ha de dipositar el sobrant quan hi hagi titulars de drets posteriors als de la Hisenda pública.

imatge transparent