www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent

Blanes

imatge transparent
En els apartats següents hi trobareu diverses informacions relatives al municipi:
imatge transparent
Calendari fiscal de l'exercici 2018 de l'Ajuntament de Blanes
Atenció al municipi
imatge transparent
Més informació sobre el calendari fiscal
imatge transparent
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos de l'Ajuntament de Blanes
imatge transparent
imatge transparent
Models de llicències d'activitat
imatge transparent
Gestions efectuades per delegació o conveni - Ingressos del municipi de Blanes
imatge transparent
 El Consell Comarcal de la Selva pot efectuar diverses gestions relacionades amb els tributs i altres ingressos locals, mitjançant delegació o conveni amb un ajuntament o entitat. Per exemple, la gestió tributària comprèn el manteniment de padrons fiscals, la resolució de recursos sobre les dades dels rebuts, la concessió o denegació de bonificacions i exempcions, etc. D’altra banda, la recaptació també inclou la concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments, així com la resolució de recursos sobre el procediment de cobrament que s’ha seguit. Finalment, la gestió cadastral de l’IBI Urbana permet millorar i acostar al ciutadà els serveis que fins fa poc només feia el Cadastre de Girona.
  Gestió tributària Inspecció Recaptació
voluntària
Recaptació
executiva
Gestió cadastral
Altres ingressos de dret públic        
Altres taxes per la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública i terrenys de domini públic amb finalitat lucrativa (fires, etc. excepte instal·lacions de fira de la Festa Major)  
Autoritzacions, anotacions o registres administratius i per les activitats de control sanitari en matèria de salut  
Connexions clavegueram  
Conservació de cementiri  
Despeses sumptuàries  
Entrades de vehicles a través de les voreres i reserva de la via pública per aparcament, càrrega i descàrrega  
IAE  
IBI Rústica    
IBI Urbana  
IIVTNU (plusvàlua)  
Impost sobre construccions,instal·lacions i obres  
Instal·lació de quioscs en la via pública  
IVTM  
Llicències de primera utilització o ocupació d’edificis i instal·lacions en general  
Mercat de fruites i verdures  
Mercat de peix  
Mercat de teixits  
Multes de trànsit      
Obertura de rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda de paviment o voreres en la via pública  
Ocupacions de via pública  
Preus públics per eliminació i/o restitució de l’arbrat públic  
Preus públics per serveis de l’Alcaldia  
Preus públics per treballs d’adaptació i pintura de guals i zona adjacent, i col·locació de pilones  
Preus públics per utilització per tercers de les sales, dependències i espais municipals  
Preus públics per vigilància especial (servei de teleassistència domiciliària, etc.)  
Recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans (casos que no es recapten junt amb l'aigua)  
Sancions per infraccions diferents a les de trànsit      
Serveis d’intervenció administrativa en les activitats  
Serveis urbanístics o comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme  
Taxa de l'1,5% sobre els ingressos bruts (inclou taxa per a empreses de telefonia mòbil)  
Taxa d’ocupació i/o aprofitament de la via pública per guals, rètols, taulells, taxis, taquilles, caixers, etc.  
Taxa d’ocupació i/o aprofitament de la via pública per taules i cadires, mercaderies, expositors, etc.  
Taxa pel servei de recollida de vehicles  
Taxes pel servei de recollida d'escombraries comercials  
Taxes per serveis generals (excepte taxes biblioteca)  
Tinença d’animals domèstics  

Pel que fa a la inspecció d'aquest impost, l'Ajuntament ha encarregat al Consell Comarcal de la Selva les tasques administratives corresponents, mantenint l'Ajuntament la facultat de dictar els actes o acords que corresponguin.