www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent
Informació sobre Tributs
imatge transparent
Seleccioneu un tribut:
Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Impost sobre béns immobles (IBI)
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
imatge transparent
IAE. Impost sobre l'activitat econòmica
imatge transparent
 Qui ha de pagar l'impost? Pujar

Les persones o entitats que exerceixen una activitat empresarial, professional o artística estan obligades al pagament d'aquest impost.

Cal remarcar alguns casos en què es produeix l'exempció de l'impost, per raó del subjecte i/o l'activitat:

 Els subjectes passius que inicïin l'exercici de l'activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius en què es faci aquesta (no es considerarà que s'ha produït un inici d'activitat si aquesta s'ha desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat). Aquesta exempció només s'aplicarà per als subjectes passius que inicïin l'exercici de la seva activitat a partir de l'exercici de 2003.

 Totes les persones físiques; també estaran exempts aquells subjectes passius de l'impost sobre societats, aquelles societats civils i aquelles entitats de l'art. 33 de la Llei general tributària que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 EUR (per a la majoria de subjectes passius, es tindrà en compte l'import net facturat-elevat a l'any, en el seu cas- dos anys abans de l'exercici exigit de l'impost), d'acord amb les regles fixades per l'art. 83.c) de la Llei reguladora de les hisendes locals vigent. Cal destacar que per calcular l'import esmentat, es tindrà en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu.

imatge transparent
 Com es determina la quota a pagar? Pujar

En el cas de les quotes municipals (l'Agència Tributària gestiona les quotes provincials i les nacionals), l'Estat assigna una quota base d'acord amb una sèrie de variables (tipus d'activitat, superfície, altres elements de l'activitat, etc.).

Un cop fixada la quota mínima o quota base, l'Ajuntament i la Diputació poden aplicar uns coeficients sobre aquesta, la qual cosa permet determinar la quantitat a pagar.

imatge transparent
Què cal fer en el cas d'altes, variacions o baixes? Pujar

Les declaracions d'altes, de variacions o de baixes de les activitats que   tributen per quota municipal s'han de presentar a la Delegació de l'Agència Tributària de Girona (Hisenda) -avinguda de Jaume I, 47 de Girona, tel. (972)21 00 66-, la qual gestiona el cens de l'impost.

 Si comenceu l'activitat un cop començat l'any natural i no esteu exempts, la quantitat a pagar anirà en proporció als trimestres que restin per finalitzar l'any, inclòs el trimestre d'inici.

 Les activitats empresarials poden gaudir de diverses bonificacions, si aquestes están fixades per l'ordenança fiscal municipal reguladora del impost.

Si us doneu de baixa un cop començat l'any natural i no esteu exempts, la quantitat a pagar anirà en proporció als trimestres d'exercici de l'activitat, inclòs el trimestre en què es produeix la baixa. Per tal de sol.licitar el prorrateig de la quota, adreceu-vos a les Oficines d'atenció presencial del Servei amb la baixa segellada per Hisenda.

imatge transparent