www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent
Informació sobre Tributs
imatge transparent
Seleccioneu un tribut:
Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Impost sobre béns immobles (IBI)
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
imatge transparent
IBI. Impost sobre béns immobles
imatge transparent
 Qui ha de pagar l'impost? Pujar

Les persones que estiguin en qualsevol de les situacions següents estan en obligades al pagament d'aquest impost, amb relació als béns immobles urbans, rústics o de característiques especials:

 Titulars d'una concessió administrativa sobre els béns immobles o sobre els serveis públics als quals estiguin afectats

 Titulars d'un dret real de superfície sobre els béns immobles (superfície: un propietari entrega un terreny a una altra persona perquè hi planti o hi edifiqui, la qual gaudeix dels resultats del treball o la inversió fins que arriba el moment de tornar el terreny amb allò que s'ha plantat o edificat).

 Titulars d'un dret real d'usdefruit sobre els béns immobles (usdefruit: dret a gaudir dels béns aliens amb l'obligació de conservar la seva forma i substància, dins d'un termini temporal o de per vida).

 Titulars d'un dret de propietat (terrenys o construccions).

Per determinar la subjecció a l'impost, es tindrà en compte l'ordre establert en el quadre anterior, de tal manera que si hi ha una concessió administrativa sobre un bé immoble (apartat a/), la subjecció a l'IBI es produirà per aquesta modalitat, i no per qualsevol de les altres (dret de propietat, etc.).

imatge transparent
 Com es determina la quota a pagar? Pujar

La quota de l'IBI es calcula a partir del valor cadastral de l'immoble que assigna la Gerència Territorial del Cadastre de Girona -Travessera de la Creu, 1 de Girona, tel. (972)22 50 50- el qual considera diversos aspectes (superfícies, situació, condicions d'edificació, ús de la finca, etc.) per tal de fixar el valor abans esmentat.
Posteriorment, cada Ajuntament aplica un tipus impositiu o percentatge sobre el valor anterior i s'obté la quota de l'impost.

imatge transparent
Què cal fer en el cas de canvi de titularitat o d'altre variacions dels béns immobles? Pujar

 Si es produeix una compravenda de l'immoble, el venedor està obligat a pagar tot l'impost corresponent a l'any en què es fa l'operació, amb independència dels pactes privats que puguin establir els particulars, que no afecten l'Administració.

 La declaració de canvi de titularitat es pot presentar a les Oficines d'atenció presencial del Servei, junt amb l'escriptura.

 El canvi de titularitat (o qualsevol altra variació de tipus físic, econòmic o jurídic en el bé immoble) no es reflectirà en el padró de l'IBI fins l'any següent al de l'operació.

imatge transparent