www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent
Informació sobre Tributs
imatge transparent
Seleccioneu un tribut:
Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Impost sobre béns immobles (IBI)
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
IIVTNU. Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
imatge transparent
Què és l’IIVTNU (plusvàlua)? Pujar
És un impost que grava l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana que es posa de manifest per la transmissió de la propietat dels terrenys urbans (els terrenys rústics no estan subjectes a aquest impost), ja sigui per compravenda, per herència, per donació, etc.; o bé, per la constitució o la transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini (usdefruit, superfície, etc.)
Qui ha de pagar l'impost? Pujar

Estan obligats al pagament d’aquest impost:

  • Els transmitents dels terrenys o persones que constitueixin o transmetin els drets reals de què es tracti, en els actes fets a títol onerós (amb contraprestació).
  • Els adquirents dels terrenys o persones a favor de les quals es constitueixin o es transmetin els drets reals de què es tracti, en els actes fets a títol lucratiu (sense contraprestació)
Com es determina la quota a pagar? Pujar

La quota de l’IIVTNU es calcula a partir del valor cadastral del sòl que hi ha en el moment del meritament, pel que fa a les transmissions de terrenys. Aquest valor l’assigna la Gerència Territorial del Cadastre de Girona -Travessera de la Creu, 1 de Girona, tel. (972)22 50 50- el qual considera diversos aspectes (superfícies, situació, condicions d’edificació, ús de la finca, etc.) per tal de fixar el valor abans esmentat.

Pel que fa a la transmissió o a la constitució de drets reals, el seu valor es calcula segons les normes de l’impost sobre transmissions patrimonials.

Un cop determinat el valor, aquest es multiplica per la diferència en anys complets entre la data de l’operació actual i l’anterior (hi ha un màxim de 20 anys). A tot això, se li aplica un percentatge d’increment que determina cada Ajuntament i s’obté, així, la base imposable de l’impost.

Per obtenir la quota íntegra, es multiplica aquesta base imposable per un tipus de gravamen (en tant per cent), que també és estipulat per cada Ajuntament. Finalment, la quota líquida es determina restant les possibles bonificacions de la quota íntegra
Com es determina la quota a pagar? Pujar
  • Els subjectes passius han de presentar una declaració davant l’Ajuntament o el Servei en el termini de 30 dies hàbils en actes entre persones vives o 6 mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu en actes per causa de mort, a partir de la data de meritament de l’impost (data del document en el 1r cas o data de la mort en el 2n cas). Només cal presentar un escrit acompanyant l’escriptura o document que correspongui, a més d’acreditar qui és el declarant i quina és la referència cadastral de la finca objecte de l’operació.
  • També estan obligats a presentar declaració els implicats a les operacions que no siguin els subjectes passius; per exemple, l’adquirent en les compravendes.
  • En el cas que la declaració (o l’autoliquidació, en el cas d’algun municipi) es presenti fora dels terminis anteriors sense requeriment previ, o bé no es presenti, s’exigirà el pagament amb els recàrrecs per declaració extemporània