www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

Consultes i tràmits cadastrals

Seleccioneu un dels següents tràmits i/o consultes cadastrals:
Canvi de titularitat de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana Declaració cadastral per nova construcció, ampliació, reforma/rehabilitació o divisió horitzontal (902-N)

Declaració cadastral per agrupació, segregació o divisió de béns immobles (903-N)

Declaració cadastral per canvi de cultiu o aprofitament, canvi d’ús o demolició/enderrocament de béns immobles (904-N)
Recurs per error en els cognoms, nom, adreça fiscal o NIF

Recurs per error en la valoració

Recurs per duplicitat de finques Recurs per error en la superfície
Recurs per error en la situació de l’immoble Recurs per omissió de l’immoble
Recurs per error en el tipus de conreu Recurs per error de l’ús o destí
Recurs per naturalesa urbana o rústica incorrecta Recurs per manca de resposta (reiteració de la reclamació)
Recurs per altres motius Obtenció de certificats literals i gràfics cadastrals
imatge transparent
Declaració cadastral per agrupació, segregació o divisió de béns immobles (903-N)
imatge transparent

Objecte

Declaració simplificada davant de la Gerència Territorial del Cadastre de Girona de les següents alteracions:
Agregació / agrupació
Segregació / divisió
Divisió horitzontal

Qui ho pot efectuar

Els titulars cadastrals interessats o acreditats, o altres persones que tinguin autorització per actuar en nom d’una persona física o jurídica (per descarregar l’imprès cliqueu aquí) tot aportant la fotocòpia del DNI/NIF d’ambdues persones

Com es pot efectuar

  De manera presencial, a les oficines del Servei de Gestió Tributària i del Servei de Gestió Cadastral (cliqueu aquí) o els dies assenyalats a diversos municipis (cliqueu aquí)

Terminis

Dins dels dos mesos següents a la data en què es va efectuar l’alteració

Documentació necessària

Model 903-N de declaració d’alteració de béns immobles de naturalesa urbana (si cliqueu l’alteració que voleu declarar, obtindreu la relació de la documentació necessària)

Agregació /agrupació:

Segregació /divisió

Divisió horitzontal

Observacions

L’alteració declarada no es reflectirà en el padró de l’impost sobre béns immobles (IBI) fins l’any següent al de la data en què aquella va tenir lloc