www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

Consultes i tràmits cadastrals

Seleccioneu un dels següents tràmits i/o consultes cadastrals:
Canvi de titularitat de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana Declaració cadastral per nova construcció, ampliació, reforma/rehabilitació o divisió horitzontal (902-N)

Declaració cadastral per agrupació, segregació o divisió de béns immobles (903-N)

Declaració cadastral per canvi de cultiu o aprofitament, canvi d’ús o demolició/enderrocament de béns immobles (904-N)
Recurs per error en els cognoms, nom, adreça fiscal o NIF

Recurs per error en la valoració

Recurs per duplicitat de finques Recurs per error en la superfície
Recurs per error en la situació de l’immoble Recurs per omissió de l’immoble
Recurs per error en el tipus de conreu Recurs per error de l’ús o destí
Recurs per naturalesa urbana o rústica incorrecta Recurs per manca de resposta (reiteració de la reclamació)
Recurs per altres motius Obtenció de certificats literals i gràfics cadastrals
imatge transparent
Recurs per error en els cognoms, nom, adreça fiscal o NIF
imatge transparent

Objecte

Modificar les dades personals que consten a la base de dades de la Gerència Territorial del Cadastre de Girona(canvi de domicili fiscal, rectificació de cognoms, rectificació de NIF, etc.)

Qui ho pot efectuar

Els titulars cadastrals interessats o acreditats, o altres persones que tinguin autorització per actuar en nom d’una persona física o jurídica (per descarregar l’imprès cliqueu aquí) tot aportant la fotocòpia del DNI/NIF d’ambdues persones

Com es pot efectuar

  De manera presencial, a les oficines del Servei de Gestió Tributària i del Servei de Gestió Cadastral (cliqueu aquí) o els dies assenyalats a diversos municipis (cliqueu aquí)

Terminis

En el moment que vulgueu comunicar un canvi de domicili o una nova adreça per a notificacions, o detecteu un error en els noms, cognoms o número de NIF

Documentació necessària

Fotocòpia DNI/NIF del sol·licitant

Si voleu efectuar el tràmit per correu postal, podeu fer servir l’imprès de compareixença (per descarregar l’imprès cliqueu aquí)

Observacions

En el cas de canvi de domicili fiscal, cal assenyalar amb claredat les dades del nou domicili (codi postal, bústia o apartat de correus si n’hi ha, etc.)