www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

Consultes i tràmits cadastrals

Seleccioneu un dels següents tràmits i/o consultes cadastrals:
Canvi de titularitat de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana Declaració cadastral per nova construcció, ampliació, reforma/rehabilitació o divisió horitzontal (902-N)

Declaració cadastral per agrupació, segregació o divisió de béns immobles (903-N)

Declaració cadastral per canvi de cultiu o aprofitament, canvi d’ús o demolició/enderrocament de béns immobles (904-N)
Recurs per error en els cognoms, nom, adreça fiscal o NIF

Recurs per error en la valoració

Recurs per duplicitat de finques Recurs per error en la superfície
Recurs per error en la situació de l’immoble Recurs per omissió de l’immoble
Recurs per error en el tipus de conreu Recurs per error de l’ús o destí
Recurs per naturalesa urbana o rústica incorrecta Recurs per manca de resposta (reiteració de la reclamació)
Recurs per altres motius Obtenció de certificats literals i gràfics cadastrals
imatge transparent
Canvi de titularitat de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana
imatge transparent

Objecte

Modificar la titularitat d’una finca a l’efecte de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, per raó d’una transmissió de domini (canvi de propietari, constitució d’usdefruit, etc.)

Qui ho pot efectuar

Qualsevol persona interessada en el canvi de titularitat

Com es pot efectuar

  De manera presencial, a les oficines del Servei de Gestió Tributària i del Servei de Gestió Cadastral (cliqueu aquí) o els dies assenyalats a diversos municipis (cliqueu aquí)
  Per altres mitjans: correu postal adreçat a les oficines esmentades (cliqueu aquí)

Terminis

Dins dels dos mesos següents a la data de la transmissió. El comprador no ha de comunicar els canvis de titularitat si aquesta transmissió s'ha efectuat davant de notari o s’ha sol·licitat la seva inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de la data de l’operació, tot aportant en qualsevol cas la referència cadastral.

Documentació necessària

  Fotocòpia DNI/NIF del sol·licitant
  Fotocòpia de l’escriptura o document que origini la transmissió
 Últim rebut de l’impost, si a l’escriptura no hi consta la referència cadastral
 En el cas que el sol·licitant sigui una persona diferent del comprador i se li vulgui fer constar un domicili fiscal diferent al que consta a l’escriptura, autorització per actuar en nom d’aquesta persona (per descarregar l’imprès cliqueu aquí) i fotocòpia del DNI/NIF d’ambdues persones
  Si voleu efectuar el tràmit per correu postal, podeu fer servir l’imprès de compareixença (per descarregar l’imprès, cliqueu aquí)

Observacions

 Si es produeix una transmissió d’un bé immoble, el venedor està obligat a pagar tot l'impost corresponent a l'any en què es fa l'operació, amb independència dels pactes privats que puguin establir els particulars, que no afecten l'Administració.

Tràmits relacionats

  Domiciliació bancària de rebuts