www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

Consultes i tràmits tributaris

Seleccioneu un dels següents tràmits i/o consultes tributàries:
Domiciliació bancària de rebuts Baixa d'una domiciliació bancària
Pagaments en període voluntari i executiu Ajornament o fraccionament del deute
Obtenció de certificats i informes Obtenció de tríptics, notificacions i relacions de deutes pendents
Canvi de titularitat de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana Modificació de dades personals
Declaració o autoliquidació a l’efecte de l’IIVTNU (plusvàlua) Recursos contra la gestió tributària i/o recaptatòria
Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre béns immobles Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre activitats econòmiques
  Autoliquidació a l’efecte de l’IVTM (impost sobre vehicles)
Domiciliació bancària de rebuts

Objecte

Domiciliar el pagament de rebuts de cobrament periòdic en una entitat bancària o modificar una domiciliació existent (per un canvi de compte o altres causes).

Qui ho pot efectuar

Les persones interessades en fer el pagament d’aquests rebuts

Com es pot efectuar

 De manera presencial, a les oficines del Servei de Gestió Tributària (cliqueu aquí)
 Per Internet, a través de la Carpeta Ciutadana (cliqueu aquí)
 Per altres mitjans: correu postal adreçat a les oficines del Servei (cliqueu aquí)

Terminis

Fins al dia 20 del primer mes del període voluntari

Documentació necessària

 Dades bancàries
 Imprès de compareixença/ recurs, si voleu enviar-la per correu o fax (per descarregar l’imprès, cliqueu aquí)

Observacions

 Cal fer constar els 20 dígits del compte corrent

 Cal identificar amb claredat els conceptes que s’han de domiciliar
 Podeu consultar els períodes de pagament de cada rebut en l'apartat de calendaris fiscals.

Tràmits relacionats

Baixa d'una domiciliació bancària