www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

Consultes i tràmits tributaris

Seleccioneu un dels següents tràmits i/o consultes tributàries:
Domiciliació bancària de rebuts Baixa d'una domiciliació bancària
Pagaments en període voluntari i executiu Ajornament o fraccionament del deute
Obtenció de certificats i informes Obtenció de tríptics, notificacions i relacions de deutes pendents
Canvi de titularitat de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana Modificació de dades personals
Declaració o autoliquidació a l’efecte de l’IIVTNU (plusvàlua) Recursos contra la gestió tributària i/o recaptatòria
Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre béns immobles Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre activitats econòmiques
  Autoliquidació a l’efecte de l’IVTM (impost sobre vehicles)
imatge transparent
Ajornament o fraccionament del deute
imatge transparent

Objecte

Sol·licitar la concessió d’un ajornament o fraccionament del deute pendent en període voluntari i/o executiu, per poder satisfer-lo posteriorment, a través d’una domiciliació bancària

Qui ho pot efectuar

Les persones interessades en fer el pagament d’aquest deute (rebuts, liquidacions, expedients executius)

Com es pot efectuar

 De manera presencial, a les oficines del Servei de Gestió Tributària (cliqueu aquí) o als municipis respectius en els dies en què es faci atenció tributària (cliqueu aquí)
 Per altres mitjans: correu postal adreçat a les oficines del Servei (cliqueu aquí)

Terminis

En qualsevol moment. Si el Servei ha efectuat un embargament de finca, en qualsevol moment anterior a la notificació de l’acord de subhasta. Amb caràcter general, si en el termini de sis mesos des de la data de presentació l’Administració no ha contestat, la sol·licitud es pot entendre desestimada, i restarà lliure la via contenciosa administrativa. Amb tot i això, aquesta denegació pressumpta no exclou l’obligació de resoldre per part de l’Administració.

Documentació necessària

 DNI / NIF del sol·licitant
 Dades bancàries
 Notificació del deute
 Aval bancari (per descarregar un model, cliqueu aquí) o similar, en els casos exigits
  Imprès de compareixença, si voleu sol·licitar-ho per correu (per descarregar l’imprès, cliqueu aquí)

Observacions

  Per a la concessió d’ajornaments o fraccionaments de deutes en període voluntari o executiu serà necessària l’aportació d’una domiciliació bancària, tot indicant el número de compte i les dades identificatives de l’entitat financera que hagi d’efectuar el càrrec corresponent

 En el cas de deutes inferiors en conjunt a 6.000 EUR, no s’ha d’aportar cap garantia (aval o similar), sempre que el termini de l’ajornament o fraccionament no excedeixi d’un any. En els supòsits d’autèntica necessitat (acreditada de manera convenient), o bé si hi ha autorització escrita de l’entitat titular del deute, es podrà dispensar d’aportar la garantia

  Els deutes d’import fins a 6.000 euros podran ajornar-se o fraccionar-se per un període màxim de 12 mesos. Els deutes d'imports de més de 1.500,00 euros i fins a 6.000,00 euros podran ajornar-se i fraccionar-se per un periode màxim de 18 mesos. Si l’import és superior a 6.000 euros, els terminis concedits poden ser fins a 24 mesos. Tan sols excepcionalment, es concedirà l’ajornament o fraccionament dels deutes d’import inferior a 150,25 euros, o amb fraccions inferiors a 75,00 euros, o per períodes més llargs que els esmentats anteriorment, en els casos discrecionalment apreciats pel Consell Comarcal de la Selva en què es consideri que aquesta és l'única forma d'efectuar el pagament.