www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

Consultes i tràmits tributaris

Seleccioneu un dels següents tràmits i/o consultes tributàries:
Domiciliació bancària de rebuts Baixa d'una domiciliació bancària
Pagaments en període voluntari i executiu Ajornament o fraccionament del deute
Obtenció de certificats i informes Obtenció de tríptics, notificacions i relacions de deutes pendents
Canvi de titularitat de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana Modificació de dades personals
Declaració o autoliquidació a l’efecte de l’IIVTNU (plusvàlua) Recursos contra la gestió tributària i/o recaptatòria
Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre béns immobles Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre activitats econòmiques
  Autoliquidació a l’efecte de l’IVTM (impost sobre vehicles)
imatge transparent

Recursos contra la gestió tributària i/o recaptatòria

imatge transparent

Objecte

Fer constar per escrit la disconformitat amb algun acte d’aplicació dels tributs o altres ingressos locals

Qui ho pot efectuar

Les persones que tinguin la condició d’interessades en els procediments relacionats amb els tributs i altres ingressos locals (obligats tributaris, responsables, etc.), o altres persones que tinguin autorització per actuar en nom de la persona física o jurídica interessada

Com es pot efectuar

 De manera presencial, a les oficines del Servei de Gestió Tributària (cliqueu aquí) o als municipis respectius en els dies en què es faci atenció tributària (cliqueu aquí)
 Per altres mitjans: correu postal adreçat a les oficines del Servei (cliqueu aquí)

Terminis

 Els que s’indiquin a la notificació de l’acte impugnat o a la normativa aplicable
  Si voleu fer un recurs de reposició contra un acte que considereu incorrecte, el recurs s’haurà d’interposar dins del termini d’un mes comptat des del dia següent al de la notificació expressa de l’acte que es vol revisar o al de la finalització de l’exposició pública dels padrons. Amb caràcter general, si en el termini d'un mes de la data d’interposició l’Administració no ha contestat, el recurs es pot entendre desestimat, i restarà lliure la via contenciosa administrativa. Amb tot i això, aquesta denegació pressumpta no exclou l’obligació de resoldre per part de l’Administració.
  L’Administració no té l’obligació de fer una resolució expressa quan s’hagi produït la caducitat, la pèrdua sobrevinguda de l’objecte del procediment, la renúncia o el desistiment de l’interessat

Documentació necessària

 DNI / NIF del sol·licitant
  En el cas que el sol·licitant sigui una persona diferent de l’interessat, autorització per actuar en nom d’aquest (per descarregar l’imprès, cliqueu aquí) i fotocòpia del DNI/NIF d’ambdues persones

  Documentació acreditativa d’allò que al·legueu, si podeu disposar-ne

 Si voleu efectuar el tràmit per correu postal, podeu fer servir l’imprès de compareixença (per descarregar l’imprès, cliqueu aquí)

Observacions

 Si actueu en representació d’una altra persona física o una entitat, expresseu-ho de manera clara (en l’imprès de compareixença/recurs del Servei, es pot diferenciar en el requadre superior).

  Heu de fer constar almenys un telèfon de contacte.

 Feu constar el domicili per a notificacions (indicant si és el de l’interessat o el del representant, en el seu cas).

  Convé que hi hagi molta claredat en allò que s’exposa/al·lega i allò que se sol·licita, per tal de facilitar la tramitació. Cal concretar els actes, rebuts o liquidacions que són objecte d’impugnació (exemples: núm. expedient / núm. rebut / Concepte-exercici-obligat al pagament). Per facilitar la tramitació, podeu adjuntar-ne una còpia.

 Feu constar el lloc i data d’interposició del recurs/escrit, i signeu-lo.
 En general, la interposició d’un recurs no paralitza el procediment recaptatori d’un deute pendent. En cas que vulgueu sol·licitar la suspensió o paralització del procediment, s’ha d’aportar una garantia. Només en alguns casos –errors de fet, etc.- el Servei procedirà a paralitzar el rebut/liquidació o el procediment executiu seguit.
 Si heu de fer una sol.licitud de devolució d’ingressos indeguts, anoteu el número de compte –20 dígits- en el recurs/escrit (o bé sol·liciteu que la devolució es faci en el número de compte assignat per a la domiciliació bancària dels vostres rebuts). El fet que us demanem que anoteu el número de compte no implica necessàriament l’estimació del vostre recurs.