www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

Consultes i tràmits tributaris

Seleccioneu un dels següents tràmits i/o consultes tributàries:
Domiciliació bancària de rebuts Baixa d'una domiciliació bancària
Pagaments en període voluntari i executiu Ajornament o fraccionament del deute
Obtenció de certificats i informes Obtenció de tríptics, notificacions i relacions de deutes pendents
Canvi de titularitat de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana Modificació de dades personals
Declaració o autoliquidació a l’efecte de l’IIVTNU (plusvàlua) Recursos contra la gestió tributària i/o recaptatòria
Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre béns immobles Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre activitats econòmiques
  Autoliquidació a l’efecte de l’IVTM (impost sobre vehicles)
imatge transparent

Autoliquidació a l’efecte de l’IVTM (impost sobre vehicles)

imatge transparent

Objecte

Efectuar una autoliquidació a l’efecte de l’IVTM (impost sobre vehicles de tracció mecànica), per raó de la primera adquisició d’un vehicle apte per circular per les vies públiques (turisme, furgoneta, autobus, camió, tractor, remolc, semiremolc, ciclomotor, motocicleta, etc.)

Qui ho pot efectuar

Qualsevol persona que hagi adquirit un vehicle nou i el vulgui matricular a la Prefectura Provincial de Trànsit, o altres persones que tinguin autorització per actuar en nom de la persona titular

Com es pot efectuar

 De manera presencial, a les oficines del Servei de Gestió Tributària (cliqueu aquí) o als municipis respectius en els dies en què es faci atenció tributària (cliqueu aquí)
Per Internet, a través de la Carpeta Ciutadana (cliqueu aquí)

Terminis

 En qualsevol moment posterior a l’adquisició del vehicle i anterior a la seva matriculació

Documentació necessària

 Fitxa tècnica del vehicle
 En el cas que el sol·licitant sigui una persona diferent de l’interessat, autorització per actuar en nom d’aquest (per descarregar l’imprès, cliqueu aquí) i fotocòpia del DNI/NIF d’ambdues persones

 Fotocòpia DNI/NIF del sol•licitant

Observacions

  Per saber si el Servei té competència per autoliquidar aquest impost, cal consultar si l’Ajuntament respectiu ha delegat la competència de gestió tributària de l’IVTM (vegeu l’apartat d’aquest web sobre competències exercides)

  Per conèixer l’import que suposarà l’autoliquidació, es pot efectuar una simulació de càlcul a Carpeta Ciutadana (cliqueu aquí)

 Aquest tràmit també s’haurà de fer en el cas que es vulgui donar d’alta un vehicle que es trobi en situació de baixa temporal a Trànsit