www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

Consultes i tràmits tributaris

Seleccioneu un dels següents tràmits i/o consultes tributàries:
Domiciliació bancària de rebuts Baixa d'una domiciliació bancària
Pagaments en període voluntari i executiu Ajornament o fraccionament del deute
Obtenció de certificats i informes Obtenció de tríptics, notificacions i relacions de deutes pendents
Canvi de titularitat de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana Modificació de dades personals
Declaració o autoliquidació a l’efecte de l’IIVTNU (plusvàlua) Recursos contra la gestió tributària i/o recaptatòria
Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre béns immobles Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre activitats econòmiques
  Autoliquidació a l’efecte de l’IVTM (impost sobre vehicles)
imatge transparent
Declaració o autoliquidació a l’efecte de l’IIVTNU (plusvàlua)
imatge transparent

Objecte

Efectuar una declaració o autoliquidació, segons allò que estableixi l’ordenança municipal, a l’efecte de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU o plusvàlua), per raó d’una operació subjecta a l’impost (transmissió de la propietat, constitució d’un dret real de gaudi limitatiu del domini, etc.).

Qui ho pot efectuar

Qualsevol persona que tingui la condició de subjecte passiu de l’impost o que intervingui en l’operació. El subjecte passiu serà el transmissor en les operacions a títol onerós (compravendes, etc.) i l’adquirent en les operacions a títol lucratiu (herències, donacions, etc.).

Com es pot efectuar

 De manera presencial, a les oficines del Servei de Gestió Tributària (cliqueu aquí) o als municipis respectius en els dies en què es faci atenció tributària (cliqueu aquí)
 Per altres mitjans: correu postal adreçat a les oficines del Servei (cliqueu aquí)

Terminis

30 dies hàbils (actes entre persones vives) o 6 mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu (actes per causa de mort), a partir de la data de meritament de l’impost (data del document en el 1r cas o data de la mort en el 2n cas)

Documentació necessària

 DNI / NIF del sol·licitant
  Fotocòpia de l’escriptura o document en què consti l’acte que origina la imposició
  Últim rebut de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, si a l’escriptura no hi consta la referència cadastral
  En el cas que el declarant (o qui fa l’autoliquidació) sigui una persona diferent del subjecte passiu i se li vulgui fer constar un domicili fiscal diferent al que consta a l’escriptura, autorització per actuar en nom d’aquesta persona (per descarregar l’imprès, cliqueu aquí) i fotocòpia del DNI/NIF d’ambdues persones
 Si es tracta d’una declaració i voleu efectuar el tràmit per correu postal, podeu fer servir l’imprès de compareixença (per descarregar l’imprès, cliqueu aquí)

Observacions

  Per saber si el Servei té competència per autoliquidar o rebre declaracions d’aquest impost, consulteu si l’Ajuntament respectiu ha delegat la competència de gestió tributària de l’IIVTNU (vegeu l’apartat de competències exercides)

icoPer conèixer l'import que suposarà la liquidació en els municipis en què el Servei té competència per gestionar i recaptar aquest tribut, es pot efectuar una simulació de càlcul a Carpeta Ciutadana (cliqueu aquí)

 Cal que feu l’autoliquidació o la declaració expressa en els terminis esmentats anteriorment, per tal d’evitar la imposició de recàrrecs per presentació fora de termini