www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

Consultes i tràmits tributaris

Seleccioneu un dels següents tràmits i/o consultes tributàries:
Domiciliació bancària de rebuts Baixa d'una domiciliació bancària
Pagaments en període voluntari i executiu Ajornament o fraccionament del deute
Obtenció de certificats i informes Obtenció de tríptics, notificacions i relacions de deutes pendents
Canvi de titularitat de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana Modificació de dades personals
Declaració o autoliquidació a l’efecte de l’IIVTNU (plusvàlua) Recursos contra la gestió tributària i/o recaptatòria
Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre béns immobles Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre activitats econòmiques
  Autoliquidació a l’efecte de l’IVTM (impost sobre vehicles)
imatge transparent

Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre béns immobles

imatge transparent

Objecte

Sol·licitar una bonificació o exempció en la quota de l’impost sobre béns immobles (IBI) en els casos que preveu la normativa (llei estatal o ordenança fiscal municipal)

Qui ho pot efectuar

Les persones que tinguin la condició d’obligades al pagament de l’impost i/o compleixin les condicions per a la concessió de la bonificació o exempció, o altres persones que tinguin autorització per actuar en nom de la persona física o jurídica interessada

Com es pot efectuar

 De manera presencial, a les oficines del Servei de Gestió Tributària (cliqueu aquí) o als municipis respectius en els dies en què es faci atenció tributària (cliqueu aquí)
 Per altres mitjans: correu postal adreçat a les oficines del Servei (cliqueu aquí)

Terminis

  En els terminis previstos a la normativa (llei estatal o ordenança fiscal municipal)
 En el cas de la bonificació per habitatges de protecció oficial, la sol.licitud es podrà efectuar en qualsevol moment anterior a la finalització dels tres exercicis següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva i la bonificació tindrà efectes –si encara és vigent- només a partir de l’exercici següent al de la seva sol.licitud.
 En el cas de la bonificació per empreses d’urbanització, construcció o promoció immobiliària (pel que fa als immobles que constitueixin l’objecte de la seva activitat), la sol·licitud es pot fer abans de l’inici de les obres o un cop iniciades aquestes, i el termini d’aplicació comprendrà des de l’exercici següent al de la sol·licitud fins a l’exercici següent al de la finalització de les obres, amb un màxim de 3 exercicis comptats a partir de la data d'iinici de les obres, i sempre que durant aquest període es facin obres d’urbanització o de construcció efectiva. Amb caràcter general, si en el termini de sis mesos des de la data de presentació l’Administració no ha contestat, la sol·licitud es pot entendre desestimada, i restarà lliure la via contenciosa administrativa. Amb tot i això, aquesta denegació pressumpta no exclou l’obligació de resoldre per part de l’Administració.

Documentació necessària

 DNI / NIF del sol·licitant
 En el cas que el sol·licitant sigui una persona diferent de l’interessat, autorització per actuar en nom d’aquest (per descarregar l’imprès, cliqueu aquí) i fotocòpia del DNI/NIF d’ambdues persones

  La documentació acreditativa que sigui necessària en cada cas, amb les particularitats que es detallen a continuació

  • Si es tracta d’una bonificació per habitatges de protecció oficial, i sense perjudici d’allò que estableixi l’ordenança municipal, com a mínim s’ha d’aportar una còpia del certificat de qualificació d’habitatge de protecció oficial (emès pel Departament competent de la Generalitat de Catalunya), còpia de l’escriptura o nota simple registral de l’immoble i una còpia del rebut d’IBI.
  • Si es tracta d’una bonificació per empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, i sense perjudici d’allò que estableixi l’ordenança municipal, com a mínim s’ha d’aportar l’acreditació de la data d’inici de les obres d’urbanització o construcció de què es tracti (mitjançant un certificat del tècnic-director competent d’aquestes, visat pel col.legi professional), l’acreditació que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció o promoció immobiliària (mitjançant la presentació dels estatuts de la societat), l’acreditació que l’immoble objecte de la bonificació és de la seva propietat i no forma part de l’immobilitzat (mitjançant una còpia de l’escriptura pública o alta cadastral, a més d’una declaració jurada de l’administrador de la societat o una còpia de l’últim balanç presentat davant l’Agència Tributària a l’efecte de l’impost sobre societats), la còpia de l’alta o l’últim rebut de l’impost sobre activitats econòmiques, la còpia del permís d’obres i la còpia del(s) rebut(s) de l’IBI
 Si voleu efectuar el tràmit per correu postal, podeu fer servir l’imprès de compareixença (per descarregar l’imprès, cliqueu aquí).

Observacions

  Si actueu en representació d’una altra persona física o una entitat, expresseu-ho de manera clara (en l’imprès de compareixença/recurs del Servei, es pot diferenciar en el requadre superior).

 Heu de fer constar almenys un telèfon de contacte.

 Feu constar el domicili per a notificacions (indicant si és el de l’interessat o el del representant, en el seu cas).

 Cal concretar el rebut en relació amb el qual se sol·licita la bonificació o exempció (exemples: núm. expedient / núm. rebut / Concepte-exercici-obligat al pagament). Per facilitar la tramitació, podeu adjuntar-ne una còpia.

  Feu constar el lloc i data de presentació de la sol·licitud, i signeu-la.
  Si el rebut està pagat i encara podeu sol·licitar la devolució, anoteu el número de compte –20 dígits- en el qual desitgeu rebre la devolució (o bé sol·liciteu que aquesta es faci en el número de compte assignat per a la domiciliació bancària dels vostres rebuts).