www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

Consultes i tràmits tributaris

Seleccioneu un dels següents tràmits i/o consultes tributàries:
Domiciliació bancària de rebuts Baixa d'una domiciliació bancària
Pagaments en període voluntari i executiu Ajornament o fraccionament del deute
Obtenció de certificats i informes Obtenció de tríptics, notificacions i relacions de deutes pendents
Canvi de titularitat de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana Modificació de dades personals
Declaració o autoliquidació a l’efecte de l’IIVTNU (plusvàlua) Recursos contra la gestió tributària i/o recaptatòria
Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre béns immobles Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre activitats econòmiques
  Autoliquidació a l’efecte de l’IVTM (impost sobre vehicles)

Obtenció de certificats i informes

Objecte

Obtenir un certificat de pagament d’un tribut, un informe sobre l’estat de pagaments en relació amb una persona o una finca, un informe sobre la relació de béns a nom d’una persona que consten a la base de dades del Servei, etc.

Qui ho pot efectuar

Les persones que siguin titulars de l’objecte (finca, vehicle, activitat econòmica, etc.), o altres persones que tinguin autorització per actuar en nom d’una persona física o jurídica

Com es pot efectuar

 De manera presencial, a les oficines del Servei de Gestió Tributària (cliqueu aquí) o als municipis respectius en els dies en què es faci atenció tributària, amb el pagament de la taxa corresponent (cliqueu aquí)
 Per telèfon, trucant a les oficines del Servei en els seus horaris d’atenció al públic (cliqueu aquí).Amb una comprovació prèvia de dades i el pagament de la taxa corresponent, s’emetrà el certificat o informe i s’enviarà al domicili fiscal del titular
 Per Internet, a través de la Carpeta Ciutadana (cliqueu aquí)
 Per altres mitjans: correu postal adreçat a les oficines del Servei, amb el pagament previ de la taxa corresponent (cliqueu aquí)

Terminis

En qualsevol moment

Documentació necessària

DNI/NIF del sol·licitant (per mostrar, en cas de certificats, o fotocopiar, en cas d’informes)

En el cas que el sol·licitant sigui una persona diferent del titular, autorització per actuar en nom d’aquest (per descarregar l’imprès, cliqueu aquí) i fotocòpia del DNI/NIF d’ambdues persones
Si voleu efectuar el tràmit per correu postal , podeu fer servir l’imprès de compareixença (per descarregar l’imprès, cliqueu aquí)

Observacions

 Si voleu fer el tràmit per telèfon, correu postal , cliqueu l’apartat següent per trobar-hi els núm. de compte corrent en els quals podeu fer una transferència bancària per al pagament de la taxa, tot indicant el detall de la vostra petició

Tràmits relacionats

Pagament de rebuts i liquidacions