www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

Consultes i tràmits tributaris

Seleccioneu un dels següents tràmits i/o consultes tributàries:
Domiciliació bancària de rebuts Baixa d'una domiciliació bancària
Pagaments en període voluntari i executiu Ajornament o fraccionament del deute
Obtenció de certificats i informes Obtenció de tríptics, notificacions i relacions de deutes pendents
Canvi de titularitat de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana Modificació de dades personals
Declaració o autoliquidació a l’efecte de l’IIVTNU (plusvàlua) Recursos contra la gestió tributària i/o recaptatòria
Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre béns immobles Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre activitats econòmiques
  Autoliquidació a l’efecte de l’IVTM (impost sobre vehicles)
Obtenció de tríptics, notificacions i relacions de deutes pendents

Objecte

Obtenir un tríptic per poder fer el pagament en període voluntari d’un rebut a l’oficina del Servei o a les entitats bancàries col·laboradores que s’hi esmenten, o bé una notificació de pagament, o bé una relació de deutes pendents per saber-ne l’import i poder-los satisfer en els llocs i amb les formes indicades

Qui ho pot efectuar

Les persones que figurin com a obligades al pagament, o altres persones que tinguin autorització per actuar en nom de la persona física o jurídica obligada

Com es pot efectuar

    De manera presencial, a les oficines del Servei de Gestió Tributària (cliqueu aquí) o als municipis respectius en els dies en què es faci atenció tributària (cliqueu aquí)

 Per telèfon, trucant a les oficines del Servei en els seus horaris d’atenció al públic (cliqueu aquí). Amb una comprovació prèvia de dades, s’emetrà el tríptic o relació de deutes i s’enviarà al domicili fiscal del titular

   Per Internet, a través de la Carpeta Ciutadana (cliqueu aquí)
  Per altres mitjans: correu postal adreçat a les oficines del Servei (cliqueu aquí)
Terminis

En qualsevol moment

Documentació necessària

  Fotocòpia DNI/NIF del sol·licitant

 En el cas que el sol·licitant sigui una persona diferent del comprador i se li vulgui fer constar un domicili fiscal diferent al que consta a l’escriptura, autorització per actuar en nom d’aquesta persona (per descarregar l’imprès, cliqueu aquí) i fotocòpia del DNI/NIF d’ambdues persones

 Si voleu efectuar el tràmit per correu postal , podeu fer servir l’imprès de compareixença (per descarregar l’imprès, cliqueu aquí)

Observacions

Cal identificar amb claredat els deutes en relació amb els quals se sol·licita un tríptic, una notificació de pagament o una relació de deutes pendents

Tràmits relacionats

Pagament de rebuts i liquidacions