www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

Consultes i tràmits tributaris

Seleccioneu un dels següents tràmits i/o consultes tributàries:
Domiciliació bancària de rebuts Baixa d'una domiciliació bancària
Pagaments en període voluntari i executiu Ajornament o fraccionament del deute
Obtenció de certificats i informes Obtenció de tríptics, notificacions i relacions de deutes pendents
Canvi de titularitat de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana Modificació de dades personals
Declaració o autoliquidació a l’efecte de l’IIVTNU (plusvàlua) Recursos contra la gestió tributària i/o recaptatòria
Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre béns immobles Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre activitats econòmiques
  Autoliquidació a l’efecte de l’IVTM (impost sobre vehicles)
Modificació de dades personals

Objecte

Modificar les dades personals que consten a la base de dades del Servei (canvi de domicili fiscal, rectificació de cognoms, rectificació de NIF, etc.)

Qui ho pot efectuar

Les persones interessades en modificar les seves dades personals, o altres persones que tinguin autorització per actuar en nom d’una persona física o jurídica

Com es pot efectuar

    De manera presencial, a les oficines del Servei de Gestió Tributària (cliqueu aquí) o als municipis respectius en els dies en què es faci atenció tributària (cliqueu aquí)
   Per Internet, a través de la Carpeta Ciutadana (cliqueu aquí)
  Per altres mitjans: correu postal adreçat a les oficines del Servei (cliqueu aquí)
Terminis

En el moment que vulgueu comunicar un canvi de domicili o una nova adreça per a notificacions

Documentació necessària

  Fotocòpia DNI/NIF del sol·licitant

  En el cas que el sol·licitant sigui una persona diferent de la persona física o jurídica les dades de la qual s’han de modificar, autorització per actuar en nom d’aquesta persona (per descarregar l’imprès, cliqueu aquí) i fotocòpia del DNI/NIF d'ambdues persones.

  Si voleu efectuar el tràmit per correu postal , podeu fer servir l’imprès de compareixença (per descarregar l’imprès, cliqueu aquí )

Observacions

 En el cas de canvi de domicili fiscal, cal assenyalar amb claredat les dades del nou domicili (codi postal, bústia o apartat de correus si n’hi ha, etc.)