www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

Consultes i tràmits tributaris

Seleccioneu un dels següents tràmits i/o consultes tributàries:
Domiciliació bancària de rebuts Baixa d'una domiciliació bancària
Pagaments en període voluntari i executiu Ajornament o fraccionament del deute
Obtenció de certificats i informes Obtenció de tríptics, notificacions i relacions de deutes pendents
Canvi de titularitat de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana Modificació de dades personals
Declaració o autoliquidació a l’efecte de l’IIVTNU (plusvàlua) Recursos contra la gestió tributària i/o recaptatòria
Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre béns immobles Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre activitats econòmiques
  Autoliquidació a l’efecte de l’IVTM (impost sobre vehicles)
imatge transparent
Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
imatge transparent

Objecte

Sol·licitar una bonificació o exempció en la quota de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) en els casos que preveu la normativa (llei estatal o ordenança fiscal municipal)

Qui ho pot efectuar

Les persones que tinguin la condició d’obligades al pagament de l’impost i/o compleixin les condicions per a la concessió de la bonificació o exempció, o altres persones que tinguin autorització per actuar en nom de la persona física o jurídica interessada

Com es pot efectuar

 De manera presencial, a les oficines del Servei de Gestió Tributària (cliqueu aquí) o als municipis respectius en els dies en què es faci atenció tributària (cliqueu aquí)
 Per altres mitjans: correu postal adreçat a les oficines del Servei (cliqueu aquí)

Terminis

En qualsevol moment anterior a la prescripció del dret a sol·licitar la devolució (4 anys comptats des del dia següent al del pagament del rebut). Amb caràcter general, si en el termini de sis mesos des de la data de presentació l’Administració no ha contestat, la sol·licitud es pot entendre desestimada, i restarà lliure la via contenciosa administrativa. Amb tot i això, aquesta denegació pressumpta no exclou l’obligació de resoldre per part de l’Administració.

Documentació necessària

 DNI / NIF del sol·licitant
  En el cas que el sol·licitant sigui una persona diferent de l’interessat, autorització per actuar en nom d’aquest (per descarregar l’imprès, cliqueu aquí) i fotocòpia del DNI/NIF d’ambdues persones
 La documentació acreditativa que sigui necessària en cada cas, amb les particularitats que es detallen a continuació

  Si es tracta d’una sol·licitud d’exempció per un vehicle matriculat a nom d’un minusvàlid amb un grau mínim del 33%, cal aportar un certificat emès per l’òrgan competent del Departament de Benestar i Família de la Generalitat que acrediti el grau de disminució i una còpia del permís de circulació del vehicle a nom de l’interessat. Ara bé, les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en grau total, absoluta o gran invalidesa, o bé que tinguin reconeguda una pensió de classes passives per juvilació o retir d'incapacitat permanent, no hauran de presentar el certificat esmentat si acrediten aquests extrems.
No es pot gaudir d’aquesta exempció per a dos vehicles de manera simultània.

  Si es tracta d’una sol·licitud d’exempció per un tractor, remolc, semiremolc o maquinària agrícola que estigui proveït de la Cartilla d’Inspecció Agrícola, cal aportar la fitxa tècnica i un certificat de la inscripció del vehicle en el Registre de Maquinària Agrícola (emès pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya).
Si es tracta d’una sol·licitud de bonificació prevista a l’ordenança fiscal municipal per a un vehicle històric o amb més de 25 anys d’antiguitat, cal aportar la fitxa tècnica del vehicle i el permís de circulació.
 Si voleu efectuar el tràmit per correu postal, podeu fer servir l’imprès de compareixença (per descarregar l’imprès, cliqueu aquí).

Observacions

 Per saber si el Servei té competència per concedir la bonificació o l’exempció en la quota d’aquest impost, consulteu si l’Ajuntament respectiu ha delegat la competència de gestió tributària de l’IVTM (vegeu l’apartat de competències exercides).

  Si actueu en representació d’una altra persona física o una entitat, expresseu-ho de manera clara (en l’imprès de compareixença/recurs del Servei, es pot diferenciar en el requadre superior).

  Heu de fer constar almenys un telèfon de contacte.
  Feu constar el domicili per a notificacions (indicant si és el de l’interessat o el del representant, en el seu cas).
 Cal concretar el rebut en relació amb el qual se sol·licita la bonificació o exempció (exemples: núm. expedient / núm. rebut / Concepte-exercici-obligat al pagament). Per facilitar la tramitació, podeu adjuntar-ne una còpia.
 Feu constar el lloc i data de presentació de la sol·licitud, i signeu-la.
 Si el rebut està pagat, anoteu el número de compte –20 dígits- en el qual desitgeu rebre la devolució (o bé sol·liciteu que la devolució es faci en el número de compte assignat per a la domiciliació bancària dels vostres rebuts).