www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

Consultes i tràmits tributaris

Seleccioneu un dels següents tràmits i/o consultes tributàries:
Domiciliació bancària de rebuts Baixa d'una domiciliació bancària
Pagaments en període voluntari i executiu Ajornament o fraccionament del deute
Obtenció de certificats i informes Obtenció de tríptics, notificacions i relacions de deutes pendents
Canvi de titularitat de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana Modificació de dades personals
Declaració o autoliquidació a l’efecte de l’IIVTNU (plusvàlua) Recursos contra la gestió tributària i/o recaptatòria
Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre béns immobles Sol·licitud de beneficis fiscals en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica Sol·licitud de prorrateig de l’impost sobre activitats econòmiques
  Autoliquidació a l’efecte de l’IVTM (impost sobre vehicles)
Canvi de titularitat de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

Objecte

Modificar la titularitat d’una finca a l’efecte de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, per raó d’una transmissió de domini (canvi de propietari, constitució d’usdefruit, etc.)

Qui ho pot efectuar

Qualsevol persona interessada en el canvi de titularitat

Com es pot efectuar

  De manera presencial, a les oficines del Servei de Gestió Tributària i del Servei de Gestió Cadastral (cliqueu aquí) o els dies assenyalats a diversos municipis (cliqueu aquí)
  Per altres mitjans: correu postal adreçat a les oficines esmentades (cliqueu aquí)

Terminis

Dins dels dos mesos següents a la data de la transmissió. El comprador no ha de comunicar els canvis de titularitat si aquesta transmissió s'ha efectuat davant de notari o s’ha sol·licitat la seva inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de la data de l’operació, tot aportant en qualsevol cas la referència cadastral.

Documentació necessària

  Fotocòpia DNI/NIF del sol·licitant
  Fotocòpia de l’escriptura o document que origini la transmissió
 Últim rebut de l’impost, si a l’escriptura no hi consta la referència cadastral
 En el cas que el sol·licitant sigui una persona diferent del comprador i se li vulgui fer constar un domicili fiscal diferent al que consta a l’escriptura, autorització per actuar en nom d’aquesta persona (per descarregar l’imprès cliqueu aquí) i fotocòpia del DNI/NIF d’ambdues persones
  Si voleu efectuar el tràmit per correu postal, podeu fer servir l’imprès de compareixença (per descarregar l’imprès, cliqueu aquí)

Observacions

 Si es produeix una transmissió d’un bé immoble, el venedor està obligat a pagar tot l'impost corresponent a l'any en què es fa l'operació, amb independència dels pactes privats que puguin establir els particulars, que no afecten l'Administració.

Tràmits relacionats

  Domiciliació bancària de rebuts