www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent

Notícies per a la ciutadania

imatge transparent
COVID-19: Novetats Fiscals
El Consell Comarcal incorpora un nou servei de Punt d'Informació Cadastral
Canvi en la gestió de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys ( plusvàlua)
Novetats tributs domiciliats
Exempció tributació dacions en pagament i execucions hipotecàries judicials o notarials
Avis de tasques de manteniment de veu i dades. 8 i 9 de setembre
El Consell Comarcal de la Selva posa en marxa a la Carpeta Ciutadana una subscripció a temes d’interès tributaris per a la ciutadania i les empreses
Augment dels tipus impositius de l’IBI Urbana de 2012 i 2013 a conseqüència de l’aplicació del Reial Decret-Llei 20/2011
Modificacions en el procediment de subhastes
Noves subhastes de finques efectuades pel Servei de Gestió Tributària
imatge transparent
imatge transparent
El Consell Comarcal de la Selva posa en marxa a la Carpeta Ciutadana una subscripció a temes d’interès tributaris per a la ciutadania i les empreses
imatge transparent
imatge transparent
El Servei de Gestió Tributària i Cadastral (SGTC) del Consell Comarcal de la Selva, que efectua la gestió i la recaptació de tributs locals per delegació de la majoria dels ajuntaments de la comarca, posa a l’abast de la ciutadania i les empreses d’aquests municipis una nova possibilitat d’informació tributària a través de la Carpeta Ciutadana, el seu canal d’atenció personalitzada permanent a través d’Internet. Aquest canal d’atenció permet realitzar una sèrie de consultes i tràmits de l’àmbit de la gestió tributària a qualsevol hora, des de qualsevol lloc, sense desplaçaments, cues ni trucades. Fins ara, es podien consultar dades personalitzades sobre els tributs municipals, tramitar domiciliacions bancàries, modificar dades personals, obtenir certificats de pagament sense cap cost, descarregar documents de pagament en període voluntari, pagar de manera telemàtica els deutes en període voluntari i simular el càlcul d’alguns impostos, entre altres consultes i tràmits.

A més de les possibilitats esmentades, recentment s’ha incorporat la subscripció a diversos temes d’interès, per tal que qui ho desitgi pugui rebre informació sobre qualsevol dels aspectes següents, mitjançant un missatge de correu electrònic:

•Informació sobre rebuts a nom de l’usuari de Carpeta Ciutadana: inici del període de pagament voluntari dels rebuts, deutes que no s’han pagat en període voluntari i deutes que ja no estan pendents de pagament
•Noves subhastes i vendes directes de béns immobles: quan el SGTC convoqui una nova subhasta o venda directa de béns immobles per raó de la manca de pagament dels deutes d’alguna persona, es rep un avís per accedir a la informació sobre el bé immoble i com participar en la subhasta o la venda directa, en el cas que interessi

Per poder gaudir dels avantatges de la Carpeta Ciutadana cal sol•licitar prèviament l’alta al servei i una clau d’accés (o codi PIN) i, finalment, signar el justificant de lliurament de la clau d’accés i de la normativa d’utilització. Aquest tràmit es pot efectuar en una oficina del Servei de Gestió Tributària i Cadastral (www.selvatributs.cat/oficines) o en l’Ajuntament respectiu, en els dies en què es fa atenció tributària (www.selvatributs.cat/atencio_tributaria). Si es disposa d’un certificat digital reconegut o del DNI electrònic, es pot accedir directament a Carpeta Ciutadana sense sol•licitar l’alta i la clau d’accés. Per a més informació es pot consultar el web www.selvatributs.cat/carpeta, o bé trucar al 902 010 027.

Enllaços relacionats: carta informativa del President del Consell Comarcal de la Selva