www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent

Notícies per a la ciutadania

imatge transparent
COVID-19: Novetats Fiscals
El Consell Comarcal incorpora un nou servei de Punt d'Informació Cadastral
Canvi en la gestió de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys ( plusvàlua)
Novetats tributs domiciliats
Exempció tributació dacions en pagament i execucions hipotecàries judicials o notarials
Avis de tasques de manteniment de veu i dades. 8 i 9 de setembre
El Consell Comarcal de la Selva posa en marxa a la Carpeta Ciutadana una subscripció a temes d’interès tributaris per a la ciutadania i les empreses
Augment dels tipus impositius de l’IBI Urbana de 2012 i 2013 a conseqüència de l’aplicació del Reial Decret-Llei 20/2011
Modificacions en el procediment de subhastes
Noves subhastes de finques efectuades pel Servei de Gestió Tributària
imatge transparent
imatge transparent
Canvi en la gestió de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys ( plusvàlua)
imatge transparent
imatge transparent
Aquest canvi en el model de gestió implica que els subjectes passius de l’impost hauran de personar-se en qualsevol de les oficines del Servei situades a Santa Coloma de Farners, Blanes, Vidreres i Arbúcies
En el Butlletí Oficial de la Província núm. 35 de data 20 de febrer de 2015 ha estat publicada la nova ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada al Consell Comarcal de la Selva per a l’any 2015.

En l’article 23 de l’ordenança citada s’estableix el règim d’autoliquidació assistida pel Servei de Gestió Tributària i Cadastral en l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Aquesta modificació afecta tots els municipis de la comarca que han delegat les competències de gestió tributària d’aquest impost en el Consell. Per tant, en quedarien exclosos els següents:

• Ajuntament de Santa Coloma de Farners
• Ajuntament de Caldes de Malavella
• Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu
• Ajuntament de Lloret de Mar
• Ajuntament de Tossa de Mar
• Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí
• Ajuntament de Fogars de la Selva

Aquest canvi en el model de gestió implica que els subjectes passius de l’impost hauran de personar-se en qualsevol de les oficines del Servei situades a Santa Coloma de Farners, Blanes, Vidreres i Arbúcies,
Els terminis de presentació són els que ja regien i que estan establerts al text refós de la Llei d’hisendes locals, és a dir:

• Actes entre vius: 30 dies hàbils.
• Actes per causa de mort: 6 mesos prorrogables a 1 any a sol•licitud del subjecte passiu.