www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent

Notícies per a la ciutadania

imatge transparent
COVID-19: Novetats Fiscals
El Consell Comarcal incorpora un nou servei de Punt d'Informació Cadastral
Canvi en la gestió de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys ( plusvàlua)
Novetats tributs domiciliats
Exempció tributació dacions en pagament i execucions hipotecàries judicials o notarials
Avis de tasques de manteniment de veu i dades. 8 i 9 de setembre
El Consell Comarcal de la Selva posa en marxa a la Carpeta Ciutadana una subscripció a temes d’interès tributaris per a la ciutadania i les empreses
Augment dels tipus impositius de l’IBI Urbana de 2012 i 2013 a conseqüència de l’aplicació del Reial Decret-Llei 20/2011
Modificacions en el procediment de subhastes
Noves subhastes de finques efectuades pel Servei de Gestió Tributària
imatge transparent
imatge transparent
Exempció tributació dacions en pagament i execucions hipotecàries judicials o notarials
imatge transparent
imatge transparent
Amb data 5/7/2014 ha estat publicat en el BOP el RDL 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competivitat i l’eficiència.

El títol V d’aquesta normativa, dedicat a les mesures fiscals, i en concret l’article 123, introdueix  modificacions en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RD 2/2004, de 5 de març amb el següent literal:Uno. Con efectos desde el 1 de enero de 2014, así como para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, se añade una letra c) en el apartado 1 del artículo 105 que queda redactada de la siguiente forma:  1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:


«c) Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
No resultará de aplicación esta exención cuando el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar disponga de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria y evitar la enajenación de la vivienda.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.
La concurrencia de los requisitos previstos anteriormente se acreditará por el transmitente ante la Administración tributaria municipal.
Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta ley.»


Dos.Con efectos desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, se suprime el apartado 3 del artículo 106. 


 


COMENTARIS I ACTUACIÓ DEL SGTC


La norma és d’aplicació amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2014 i  resta d’exercicis anteriors que no estiguin prescrits en la data citada.
El període de prescripció es computarà de la següent manera d’acord amb l’establert a la LGT:Devolució d’ingressos a sol·licitud de l’interesat o d’ofici amb requeriment  previ  de documentació acreditativa:
Des de la data del pagament fins a l’1 de gener de 2014 si no han transcorregut quatre anys.
La devolució no meritarà interessos de demora, atès que es tractava d’un ingrés degut. 


Baixa de liquidacions pendents de pagament:
Totes les existents amb comprovació prèvia per part del Servei dels requisits. S’enviarà requeriment perquè aportin la documentació. La consulta dels béns immobles a nivell nacional es podrà fer des del Servei així com el nivell de renda declarat en l’IRPF.


Noves liquidacions:
No es practicaran si el transmitent compleix els requisits. No obstant això, es donaran d’alta en el sistema amb quota “0”, ja  que la data de transmissió tanca el període i davant d’una nova transmissió s’ha de tenir en compte aquesta data.
Quan l’interessat es personi per a la presentació de la declaració,  es sol·licitarà  la    
documentació acreditativa. Es farà requeriment perquè ho aportin en els supòsits de declaracions presentades pendents de liquidar.     


Expedients de comprovació limitada i sancionadors en tràmit:
Quedaran sense efectes amb una diligència de tancament  fonamentada en    
l’article citat sempre que es compleixin els requisits. 


Tramitació
Atès que es tracta d’una declaració d’exempció, sempre s’haurà de prendre l’acord, procurant no sol·licitar documentació existent o que podem obtenir des del Servei (còpia d’escriptures, certificats cadastrals PIC, declaracions d’IRPF, certificats  d’empadronament, etc.
Es farà una recerca de les declaracions ja presentades per comunicar als interessats aquesta possibilitat perquè ho sol·licitin. Per a les noves declaracions s’informarà en el moment de la presentació.  


També s’informarà de la possibilitat de sol·licitar davant de l’AEAT la devolució de les  quantitats ingressades, si s’escau, en concepte de l’increment de patrimoni en l’IRPF com a conseqüència de la dació en pagament, atès que es tracta d’una operació exempta en les mateixes condicions que la plusvàlua.


 


Santa Coloma de Farners, 8 de juliol de 2014