www.selvatributs.cat
 
 
 

INFORMACIÓ AL CIUTADÀ

imatge transparent

Notícies per a la ciutadania

imatge transparent
COVID-19: Novetats Fiscals
El Consell Comarcal incorpora un nou servei de Punt d'Informació Cadastral
Canvi en la gestió de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys ( plusvàlua)
Novetats tributs domiciliats
Exempció tributació dacions en pagament i execucions hipotecàries judicials o notarials
Avis de tasques de manteniment de veu i dades. 8 i 9 de setembre
El Consell Comarcal de la Selva posa en marxa a la Carpeta Ciutadana una subscripció a temes d’interès tributaris per a la ciutadania i les empreses
Augment dels tipus impositius de l’IBI Urbana de 2012 i 2013 a conseqüència de l’aplicació del Reial Decret-Llei 20/2011
Modificacions en el procediment de subhastes
Noves subhastes de finques efectuades pel Servei de Gestió Tributària
imatge transparent
imatge transparent
Augment dels tipus impositius de l’IBI Urbana de 2012 i 2013 a conseqüència de l’aplicació del Reial Decret-Llei 20/2011
imatge transparent
imatge transparent
El Govern de l’Estat va aprovar a finals del 2011 el Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, el qual va entrar en vigor el dia u de gener de 2012.

L’objectiu d’aquesta norma és adoptar mesures urgents per tal de reduir la desviació pressupostària que presenten el conjunt de les administracions públiques per tal de complir amb l’objectiu d’estabilitat compromès. Amb aquesta intenció, i en matèria d’hisendes locals, l’article 8 d’aquest Reial Decret-Llei estableix l’aplicació transitòria i excepcional durant els exercicis 2012 i 2013 per als immobles urbans d’un increment del tipus impositiu de l'impost sobre béns immobles, que té en consideració l'any d’aprovació de la corresponent ponència total de valors del municipi, que sol ser l’any anterior al de l’entrada en vigor de la revisió cadastral.

La característica principal d'aquesta modificació és que s’aplica un increment gradual en els tipus de gravamen aprovats per l’Ajuntament per als exercicis de 2012 i 2013, segons l’any d’aprovació de la ponència, que és l’any anterior al de l’entrada en vigor de la revisió cadastral de cada municipi (nota: aquesta darrera dada figura en els rebuts emesos pel Consell Comarcal de la Selva), tot distingint les situacions següents:

- Municipis amb ponències aprovades abans de 2002: s'aplica un augment del 10% sobre el tipus aprovat per al 2012 i el 2013, amb uns tipus mínims aprovats per a cada any.

- Municipis amb ponències aprovades entre 2002 i 2004: s'aplica un augment del 6% sobre el tipus aprovat per al 2012 i el 2013, amb un tipus mínim aprovat per a cada any. No s’aplica a immobles residencials dins de la meitat amb menys valor cadastral del municipi.

- Municipis amb ponències aprovades entre 2005 i 2007: no s'aplica cap augment.

- Municipis amb ponències aprovades entre 2008 i 2011: s'aplica un augment del 4% sobre el tipus aprovat per al 2012 i el 2013. No s’aplica a immobles residencials dins de la meitat amb menys valor cadastral del municipi.

En el supòsit que el tipus aprovat per un municipi per al 2012 o 2013 fos inferior al tipus vigent en el 2011, en l’any en què això succeeixi el percentatge d’increment s’aplicarà prenent com a base el tipus vigent en el 2011. Aquest increment de tipus de l’IBI Urbana no és una facultat, sinó que és una norma de compliment obligatori. En aquests casos, s’aplica la fórmula següent per calcular el tipus aplicable: (Tipus 2012 aprovat per l’Ajuntament) + (Tipus 2011 x percentatge d’increment segons Reial Decret-Llei).

D'altra banda, i com ja s'ha esmentat, els municipis que tinguin ponències de valors aprovades entre els anys 2005 i 2007 no es veuran afectats per allò que disposa aquest article 8, per considerar el Govern de l’Estat que les ponències es van aprovar en uns moments de valors molt elevats de mercat. Per tant, en aquests casos no s’aplica la previsió continguda en el punt anterior.

Finalment, el tipus màxim aplicable no podrà ser superior, en cap cas, a l’establert en l’article 72 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (per norma general, l’1,1).